Sponsorlu Bağlantılar:
  GİZLİ ŞİRK,ŞİRK DEĞİLMİDİR?
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 26-02-2007, 18:01 #1

periii

Aktif Üye

GİZLİ ŞİRK,ŞİRK DEĞİLMİDİR?

GİZLİ ŞİRK, ŞİRK DEĞİL MİDİR?

Sanırım açıklık kazanmamış bir konu bu başlıkta söz ettiğim konu!.

Önce şu üç hükmü hatırlayalım:

1. Allah kesinlikle şirki affetmez!. Bunun alt seviyesindekileri dilediğine bağışlar.

2. Allah HADDİNİ AŞANLARI sevmez!.

3. Allah NANKÖRLERİ sevmez!.

Şimdi bu üç gerçek ışığında konuyu anlamaya çalışalım...

Kurân şirki hiçbir zaman ikiye ayırmaz. Şirk, şirktir!. Açık da olsa gizli de olsa!.

Şirkin iki boyutu vardır imanın iki boyutuna karşılık.

İmanın iki boyutu şudur:

1. Allah’a iman.

2. Allah’a “B” sırrıyla iman!

Şirk in de iki boyutu vardır...

1. Allah yanı sıra bir dış objeyi veya bedenini tanrı edinmek suretiyle apaçık şirk!

2. Allah ismiyle işaret edilene “B” sırrını inkâr anlamına gelen şirk!.

Şimdi yukarıdaki üç Kurân hükmünü bir arada düşünmeye çalışalım...

Allah nankörleri sevmez!... Biz bunu genelde nasıl anlarız? Eğer birisi bize bazı nimetler ulaştırmışsa, biz de onun ulaştırdığı bu nimetin kıymetini bilmemiş, ona şükretmemiş, onu inkâr anlamına gelecek fiil veya hâl içinde olmuşsak, bunu nankörlük olarak nitelendiririz.

Oysa “Allah nankörleri sevmez” hükmü üstte anlattığımızın derininde şu anlamı da ihtiva etmektedir... Allah kulunun derûnuna bahşetmiş olduğu sıfat ve esmasının kadir kıymetinin bilinmesini ve bunun değerlendirilmesini istemektedir. Kim ki bilinç boyutunun hakikati olan bu sıfat ve esma mertebesinin hakkını vererek yaşamazsa; kendini beden kabul edip bunun sonucu olarak da bedensel dürtüleri, istek ve arzuları doğrultusunda yaşamını sürdürürse; sanki varoluşundan amaç bedenini ve bedensel zevklerini tatmin etmek gibiymişçesine fiillerine yön verirse, o nankörlerden olmuş olur!

Gelelim diğer hükme...

“Allah haddini aşanları sevmez”!... Bunu da genelde şöyle düşünürüz. Bir kişi kendisine konulmuş sınırları aşıp, o sınırlar ötesinde canının çektiklerini yapmaya kalkarsa o kişi haddini aşıyor demektir.

Oysa insanın haddi, onun varoluş amacıyla sınırlandırılmıştır!

İnsan (insansı değil), yeryüzünde “halife” olarak yaratılmıştır. Yaratılmışların en şereflisi olmak mertebesine “hilafet” sırrına lâyık yaşam sürmesi şartıyla ulaşacaktır!. “Hilafet” sırrına lâyık olması ise ancak ve ancak kendisinin bir beden değil bilinç varlık olduğuna iman etmesi; bedeninin bir süre sonra ebeden terk edilip asla bir daha dönülmeyecek bir yapı olduğuna kabul etmesi; bu idrakin kendisinde yakîne dönüşmesi; ve bilinç boyutunda iman ettiği Rasulullah’ın yolunda, fiilleriyle, O’nun amacına uygun şekilde yaşamasıyla mümkün olur!.

Aksi halde bedenini tanrı edinip bedenine kulluk etmesi dolayısıyla haddi aşanlardan olarak, Allah onu sevmez!. Allah katından tard edilmiş iblis durumuna düşer!. Maneviyât ve ruhaniyetin tüm kapıları yüzüne kapanır!. Böylece birkaç yıllık bedeni dürtü ve zevkleri uğruna ebeden Allah’tan ayrı düşmüşlüğün perişanlığını yaşar!

Dün yaşadığı pişmanlıklardan ders almayan, bugünü değerlendiremez ve yarın yeni pişmanlıklar yaşamaya kendini mahkûm eder!.

Evet şimdi bu iki hükmün getirisi ışığında şirk konusunu inceleyelim...

Şirk denmiştir Kurân’da ve bu ikiye ayrılmamıştır...

Ancak insanların şirk kavramının ne olduğunu anlaması için genelde bu kavram iki boyutlu olarak irdelenmiştir.

Şirki zâhir ve şirki bâtın veya açık şirk gizli şirk tabirleri hep bilinçteki şirkin iki yönü için kullanılmıştır.

Rasûlullah aleyhisselâm da buna şöyle işaret etmiştir:

“Benden sonra açık şirk olmaz ümmetimde; ama onlar için korkum şirkin gizlisidir”... Yani, yapılan uygulamanın şirk olduğunun fark edilememesidir!

Sonuç olarak şirkin hangi türü olursa olsun şirk şirktir ve bağışlanması yoktur!.

Rasûlullah aleyhisselâmın “ümmetim için korkarım” ifadesi de şirkin hangi yönüyle olursa olsun sonuçta bu bağışlanmazlığı dolayısıyladır.

Şirkin bağışlanmaması ne demektir “SÜNNETULLAH” açısından?

Tanrı olmadığına göre, şirkin bağışlanmaması ne anlama gelmektedir? Kim şirki affetmez? Şirkin bağışlanmamasının nedeni ve sonuçları nedir?

Şirk, kişinin Allah adıyla işaret edilen dışında tapınılacak bir obje kabul etmesi ve ona kulluk ederek yaşaması hâline verilen isimdir. Bu obje dışta (afakta) olabilir, içte (nefsi) olabilir!.

Oysa Allah adıyla işaret edilen kişiyi yalnızca kendine kulluk etmesi amacıyla yaratmıştır!.

Kişinin yalnızca Allah’a kulluk etmesi ne demektir?

Kişinin, bilinç boyutunda, kendisinin Allah’ın sıfat ve esmasıyla yaratılması sonucu, “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış” olarak, kendisindeki o esma özelliklerini tanıması ve bunları kuvveden fiile çıkarması; yani kendisinde potansiyel olarak bulunan özellikleri istediği anda beyninin elverdiği ölçüde açığa çıkarması demektir. Amaç budur!. Araç ise, bunu oluşturacak ibadet adı verilen çeşitli çalışmalar, gerekli zamanlarda yapılacak riyâzetler, bu yolda kendisini tatmin edecek ve yakîne götürecek düzeyde bilgilenmektir.

Kişiyi bu anlayış ve bu doğrultuda çalışmalardan ala koyan şey ise, bilincindeki (nefsindeki), kendisinin bir beden varlık olup, bedensel zevklerini bilincinin zevkleri olduğu yolundaki vehmidir!. Bu vehim kişinin şeytanıdır!. İnsansı bu vehmin esiridir!. Bu kişi için sadece bedeni zevkler asıldır; bedensel beraberlikler asıldır; kendini beden kabul etmenin getirisi olan yaşam biçimi asıldır!. İşte bu fikrin sahipleri “ŞİRK” ehli olarak tanımlanmıştır!.

Böyle bir yaşama kendini kaptıranın Kendini bu anlayıştan kurtarması çok zordur!. Bu yüzden şirk “necis” (pis) olarak tanımlanmıştır! Zıddı olan “tahir” (pislikten arınmışlık) (temizlik) ise gene Kurân’da “arınmamış olanlar bu kitaba el sürmesinler” çünkü şirk düşüncesi içindeyken anlatılmak istenenleri anlamaları mümkün olmaz; gerçeğine işaret için kullanılmıştır.

Kişi bilinç olarak, kendini beden kabulü içineyse; ve buna dayalı olarak sadece bedensel zevklerini tatmin için, hatta bu yolda başkalarının göreceği zararı hiç düşünmeden yaşıyorsa; bunun yanı sıra âdet kabilinden çeşitli ibadetler yapıyor olsa bile gerçekte yalnızca kendini aldatarak vicdanını rahatlatmaya çalışıyordur.

Ne var ki, hüküm kesindir:

Allah şirk koşanın hiçbir amelini kabul etmez!. O sadece nefsine zulmetmektedir!

Şirkin sonucu ve bağışlanmaması konusuna gelince...

Kişi bilincinin hakikati olan Allah adıyla işaret edilenin getirisini yaşamak yerine bedensel dürtülerinin ve zevklerinin istikâmetinde yaşamaya başladığı zaman tüm enerji ve düşüncesini sonuçta tümüyle bu dünyada bırakacağı ve bir daha asla geri dönemeyeceği şeylere harcamış olur. Bunun sonucunda ölüm ötesi bedeni olan ruhuna da yalnızca dünyadayken geçerli olan kuvveleri ve diğer verileri yüklemiş olur. Oysa bu veriler ona ölüm sonrası boyutta hiçbir yarar sağlamayacaktır çünkü artık geçerliliği kalmamıştır!. O boyutta dünyadaki olay veya kişilerle veya dünyadaki türden varlıklarla karşılaşmayacaktır!.

Oysa insanın, bilincinin hakikati olan sistemin ana kuvvelerini tanıması ve onları kullanmayı öğrenmesi ZORUNLUDUR; geleceği olan boyutlar dolayısıyla!.

Halbuki dünyadaki şartlanmaları, değer yargıları ve bunların sonucu olan duyguları ile kendini beden kabul ederek bedene dönük zevkler için yaşaması, az önce söz ettiğim özelliklerden mahrum kalması sonucunu doğurmaktadır otomatik olarak!.

İşte sana Rasûlullah tarafından verilen bu bilgilere nankörlük edip; haddini aşanlardan olmuş olarak; kendini beden kabul etme yolunda fiiller ortaya koyarak yaşarsan, “herkesin elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayacağı boyutta” “ŞİRK” koşma hâlinin sonucu olarak “nefsine zulmetmiş” olursun!... Şirk ise “sünnetullah”da asla bağışlanmaz!.

Allah Haddini aşanları sevmez!

Allah nankörleri sevmez!

Allah’a şirk koşarak nefsine zulmedenlerin sonu üç-beş günlük zevkler ötesinde sonsuz bir hüsrandır!. Tard edilmişliktir!

Şirk şirktir; açık da olsa gizli de olsa!Benzer Konular
 • ŞİRK...
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.R...

 • Gizli Şirk...
  Peygamberimiz şöyle buyurur. 'Ümmetim adına en korktuğum bela GİZLİ ŞİRK'tir. Şirk, Allah’a ortak k...

 • Gizli Şirk ve putperestlik Şeyh Abdulkadir Geylanî...
  Gizli Şirk Şeyh Abdulkadir Geylanî(Rahmetullahi aleyh) Şeyh Abdulkadir Geylanî kendisini .ŞİRKLE ,...

 • Şirk.....
  Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salâtü Selâm, Rasûlullah'ın, Ehlinin, Sahabesinin ve de kıyamete kada...

 • ŞİRK...
  ŞİRK eş-Şerike veya eŞ-Şirke şeklinde kullanılan bu kelime, ortaklık mânâsına gelir.ı İki ortağın sermaye ...


Görüntüleme:593, Cevaplar:4

Alt 27-02-2007, 14:27 #2

corals

Acemi Üye
şirke bir örnekte ben vereyim, yolda yürüyorsun, yerde baktınki para var sağına soluna bakıp (yani kimse varmı etrafta) parayı cebine koyduğun an şirk koşuyorsun. ALLAH muhafaza
Konu için çok teşekkürler, yüreğine sağlık
emeğe saygı
Alt 27-02-2007, 22:15 #3

namık kemal

Forumun Tiryakisi

Şirk Allahü tealaya ortak yapmak benzetmek demektir... Benzeten kimseye müşrik denir... küfrün çeşitleri vardır... Hepsinin en kötüsü en büyüğü şirktir... Bir şeyin her çeşidini bildirmek için genelde bunların en büyüğü söylenir. Bunun için ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bildirilen şirk her cins küfür demektir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(ALLAH'ü teala şirki (her çeşit küfrü) asla affetmez ve şirkten başka olan (büyük küçük bütün)günahları dilerse affeder.)ALLAH muhafaza uzak durmak gerekir paylaşımın için saol neslihan ALLAH (c.c) razı olsun senden...Alt 28-02-2007, 23:15 #4

periii

Aktif Üye
paylaşımlarınız için tşkler
Alt 01-03-2007, 16:25 #5

sworden

Yeni Üye
SEVGİLİ KARDEŞLER KURAN MEALLERİNİ YAZARKEN PARANTEZ AÇIP İLAVELER YAPMAKTAN KAÇINALIM DİNE HÜKÜM EKLEMEK ÇOK BÜYÜK BİR GÜNAHTIR VE ŞİRKE GİRER.DİNİN HÜKÜMLERİNİ BELİRLEME YETKİSİ SADECE ALLAH'IN TEKELİNDEDİR.BU YETKİNİN ALLAH'IN YANINDA BİR BAŞKASINDA OLDUĞUNU KABUL ETMEK ŞİRKTİR.

NİSA 48
"Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

HER ŞİRK KÜFÜRDÜR FAKAT HER KÜFÜR ŞİRK DEĞİLDİR.
MESELA KİŞİ ALLAH'A İNANIP KURAN'I RED EDERSE BU KÜFÜRDÜR FAKAT ŞİRK DEĞİLDİR.
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:30 .