Korku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız?
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 09-07-2009, 10:03 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Korku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız?İşlenen suçların ve günahların çoğunuKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bunları yapan kişilerde Allah korkusunun bulunmayışına bağlarız. “Bu kimseler Allah’tan korkup Onun azabından çekinselerdiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bu işleri yapmazlardı” deriz. Acaba Allah korkusu nasıl olmalıdır? Yalnızca dehşet ve korku üzerine kurulmuş bir disipliniKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? İslamın hoşgörü muhtevası ve Cenab-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle nasıl bağdaştırabiliriz?

Kur’an-ı Kerim’de mü’minler şöyle anlatılır:
Mü’minler ancak o kimselerdir kiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Allah’ın adı anıldığı zaman kalbleri titrer. Kendilerine Onun ayetleri okunduğunda imanları artar ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler.” (1)

Bu ayetten anlaşıldığı gibiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? iman nurunun artmasıyla Allah korkusunun kalbde yerleşmesi arasında çok yakın bir ilgi vardır.
Allah’ın ayetleri okundukça imanın ziyadeleşmesini merhum Elmalılı şöyle izah eder:
“İlim ve amel cihetinden gelen deliller arttıkça tahkiki iman inkişaf eder. Yakin ve iman ziyadeleşir.”(2)

Tahkiki imanın da mertebeleri vardır. Bunlardan ilmelyakin mertebesiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? delillere dayanarak şüphelere karşı koyar. TaklidiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? yani anne ve babadan devralınan ve derin bir araştırmaya dayanmayan bir iman bazan tek bir şüphe karşısında bile mağlûp olabilirkenKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? delillere dayanarak elde edilen bir iman sayısız şüphe karşısında dahi sarsılmaz.

Tahkiki imanın ikinci bir mertebesi aynelyakindir kiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? onun da kendi içinde mertebeleri mevcuttur. Allah’ın kainatta tecelli eden güzel isimleri ve bu isimlerin mertebeleri kadar mertebesi vardır. Mü’min o tecellileri görüp okuyabilme kabiliyeti nisbetinde sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip olur. Bu safhanın en yüksek mertebelerinde artık kainatı bir kitap gibi okuyabilecek dereceye gelir. YaniKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? mesela bir çiçek üzerinde Cenab-ı Hakkın HalıkKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? MusavvirKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? MüzeyyinKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? MülevvinKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? CemilKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Rahim gibi isimlerini okur. Onu yaratanKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? sûret verenKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? süsleyenKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? renklendirenKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? güzelleştiren ve şefkat ve merhamet gösteren bir yaratıcısının isimlerinin tecellilerini seyreder.

Üçüncü mertebe de hakkalyakin olarak isimlendirilir. Bu dereceye ulaşan bir kimse artık varlık alemlerini saran perdeleri geçmiş ve şüphelerin ordular halinde hücumu karşısında dahi sarsılmayacak bir imana erişmiştir.(3)

Peygamberlerin ve maneviyat rehberlerinin imanı bu derinliğe sahiptir. Miracda Cenab-ı Hakkın cemal ve kelamına muhatap olan Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) ve onun izinden giderek yerde iken Arş-ı Alayı temaşa edebilecek kadar ruhen terakki eden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kuvvetli imanları bu mertebeye misal olarak verilebilir.

Bu umman misali imana sahip olanların her an Cenab-ı Hakkın huzurunda imişçesine duydukları haşyet ve ürpertiyi tarif etmek mümkün müdür?

“Allah’tan ancak ilim sahipleri korkar”
(4) mealindeki ayet-i kerimede bu hakikat ifade edilmektedir. Bu hürmet ve haşyetKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? her mü’minde imanın derecesine göre tecelli eder.

Çünkü insan ilim vasıtasıyla Rabbini tanıdıkça Ona olan sevgisi ve saygısı artmaktadır. Zira bütün kemal mertebelerinin üzerindeki sonsuz bir kemalKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? elbette ki sonsuz bir hürmete layıktır.Üstün vakarıyla ve eşsiz şahsiyetiyle erişilmez bir mertebeye sahip bir maneviyat büyüğünün huzurunda nasıl içimizi sevinçle karışık bir ürperti kaplıyorsaKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? onun sayısız defa üstünde bir kemalin sahibi olan Cenab-ı Hak katında nasıl bir ruh hali içine gireceğimizi düşünelim.

Allah sonsuz rahmet ve şefkat sahibi olduğu gibiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? aynı zamanda sonsuz derecede gayret ve izzet sahibidir. Pekçok Kur’an ayetinde tekrarlandığı üzereKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Allah hem Rahim’dirKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? hem Aziz’dir. Rahim isminin gereği olarak bütün varlık alemini sonsuz şefkat ve rahmetiyle kucaklarkenKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Aziz ismiyle deKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? kanunlarına isyan edenleri ve bu isyanlarıyla izzetine dokunanları cezalandırmaktadır.

Bu itibarlaKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Cenab-ı Hakkın huzurunda olan bir kulKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bir taraftan o sonsuz rahmetin cazibesiyle kendisinden geçmişKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? diğer taraftan da gazabının dehşeti karşısında kalbi titrer bir vaziyettedir. Böyle bir insanın Allah’ın emirlerine isyan edip yasaklarını çiğnemesi mümkün müdür?

Bu korku daKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? tıpkı sevgi gibiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? insanı Allah’a götürür. Bu konuda Nur Külliyatında şöyle buyrulur:
“Halik-ı Zülcelalinden havf etmek [korkmak>Korku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf [korku> bir kamçıdırKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Onun rahmetinin kucağına atar. Malûmdur kiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bir valideKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? mesela bir yavruyu korkutup sinesine celb ediyor. O korkuKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celb ediyor. HalbukiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bütün validelerin şefkatleriKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? rahmet-i İlahiyenin bir lem’asıdır [parıltısıdır> . DemekKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? havaaaaahta [Allah korkusunda> bir azim [büyük>lezzet vardır.” (5)

Şu haldeKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? korkunun veriliş maksadı da insanı Allah’a götürmektir. Bu bakımdanKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? bu duygumuzu başka yerlerde kullanıp asıl maksadından uzaklaştırırsakKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? büyük zararlara uğrarız. Nasıl sevgimizi yanlış yerlerde kullandığımızdaKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? sevdiklerimizden karşılık görmemek; aksine onlar tarafından tahkir edilmek gibinice ıztıraplar içine düşeriz. Aynı şekildeKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? korku duygusunun yanlış yerde kullanılması daKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? insanın hayatını zindana çevirir. Çünkü korkulmaya değmediği halde korktuğumuz varlıklar bize gayet sıkıntılı bir zillet yaşatmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Ne yardımcı olabilirlerKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? ne de korkumuzu teskin edebilirler.

Korku hissinin iman ve tevekkülle olan alakası Sözler’de şöyle anlatılır:
“Tam münevverü’l-kalb bir abidi [kalbi nurlanmış bir mü’mini> küre-i arz [dünya> bomba olup patlasaKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? ihtimaldir kiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? onu korkutmaz. BelkiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? harika bir kudret-i Samedaniyeyi [Allah’ın kudret tecellilerini> lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverü’l-akıl denilen [aklını ilim ve düşünce ile aydınlattığı iddia edilen> kalbsiz bir fasık feylesof iseKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’ derKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)” (6)

Kaynaklar
1. Enfal SûresiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? 2.
2. Hak Dini Kur'an DiliKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? 3:2367
3. Bediüzzaman Said Nursi. Emirdağ LahikasıKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? 1:102-3.
4. Fatır SûresiKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? 28
5. SözlerKorku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? s. 331
6. A. g. e.Benzer Konular

Görüntüleme:635, Cevaplar:1

İlginizi Çekebilir >
Alt 09-07-2009, 22:24 #2

Jacmnh

Deneyimli


paylaşım için teşekkürler

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:40 .