Sponsorlu Bağlantılar:
  peygamberlerin nitelikleri..
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 04-01-2010, 13:31 #1

Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu

peygamberlerin nitelikleri..

Peygamberlerin her birinde bulunması gereken nitelikler nelerdir?

1.Doğru olmak
2.Güvenilir olmak
3.Akıllı ve zeki olmak
4.Günah işlemekten kaçınmak
5.Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek
1.2.1. Doğru Olmak


Doğruluk ne demektir?


Doğrulukpeygamberlerin nitelikleri.. niyetinpeygamberlerin nitelikleri.. sözün ve davranışların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tarih boyunca insanlık doğruluğu hep yüce bir değer olarak görmüştür.
Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır.

Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten öncepeygamberlerin nitelikleri.. gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke edinmişlerdir. Onlarpeygamberlerin nitelikleri.. sözlerindepeygamberlerin nitelikleri.. yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar. Onlarda hilepeygamberlerin nitelikleri.. yalanpeygamberlerin nitelikleri.. iftirapeygamberlerin nitelikleri.. insanları aldatmapeygamberlerin nitelikleri.. iki yüzlülük gibi kötü huyların hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki opeygamberlerin nitelikleri..sıdık(özü-sözü doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresipeygamberlerin nitelikleri.. 41)
Peygamberlerin doğru olması niçin önemlidir?

Peygamberler Allah’ın öğütlerinipeygamberlerin nitelikleri.. buyruklarını insanlara bildirmekle görevli kimselerdir. Bu görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardıpeygamberlerin nitelikleri.. inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle kimse onlara kulak vermezpeygamberlerin nitelikleri.. kendilerine inanmazdı. (Anlatım: Osman Ay)

1.2.2. Güvenilir Olmak

1.2.3. Akıllı ve Zeki Olmak


Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?


Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme hususunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.

Bütün peygamberler eminpeygamberlerin nitelikleri.. güvenilir ve dürüst insanlardır.


Bütün peygamberler eminpeygamberlerin nitelikleri.. güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’rafpeygamberlerin nitelikleri.. 68)

Peygamberlerin güvenilir olmasıpeygamberlerin nitelikleri.. getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?


Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemişpeygamberlerin nitelikleri.. onları önce kendi hayatlarında yaşamışlarpeygamberlerin nitelikleri.. sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesindepeygamberlerin nitelikleri.. öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
Hz. Muhammed’in güvenilirliği

Peygamberler sağlam kişiliklipeygamberlerin nitelikleri.. güvenilir insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değilpeygamberlerin nitelikleri.. kendilerine bu görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Opeygamberlerin nitelikleri.. içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. Opeygamberlerin nitelikleri.. her bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığıpeygamberlerin nitelikleri.. şaka bile olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olmasıpeygamberlerin nitelikleri.. haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılmasıpeygamberlerin nitelikleri.. peygamberlikten önce de “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.
Nitekim peygamberliğini açıkladığı zaman iman etmeyenler bile ona yalancıpeygamberlerin nitelikleri.. yalan söylüyor diyememişlerdir. En yakın akrabalarını Safa tepesine toplayıp onları İslâm’a davet ettiği zaman “Size dağın arkasında düşman atlarının bulunduğunu söylesempeygamberlerin nitelikleri.. buna inanır mısınız? Dediği zamanpeygamberlerin nitelikleri.. “ hepimiz inanırızpeygamberlerin nitelikleri.. çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap vermişlerdir. Uzak yerlere giden kimseler kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e teslim ederlerdi. Hz. Muhammed bu emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi. Opeygamberlerin nitelikleri.. emanetlere en zor anda bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği gibipeygamberlerin nitelikleri.. Medine’ye hicret edeceği gece müşriklerpeygamberlerin nitelikleri.. öldürmek amacıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini terk etmeden öncepeygamberlerin nitelikleri.. yanında bulunan emanetleri Hz. Ali’ye teslim etmişpeygamberlerin nitelikleri.. ertesi gün de sahiplerine vermesini istemiştir.

Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır


Peygamberler üstün bir akıl ve zekâyapeygamberlerin nitelikleri.. kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahimpeygamberlerin nitelikleri.. İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresipeygamberlerin nitelikleri.. 45)

Peygamberlerin elçilik görevini yerine getirmede akıllı ve zeki olmalarının önemi nedir?

Peygamberlik büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. İşte Allahpeygamberlerin nitelikleri.. peygamberlerin vahyi en iyi bir şekilde aktarmalarıpeygamberlerin nitelikleri.. sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için onlara akılpeygamberlerin nitelikleri.. zekâpeygamberlerin nitelikleri.. doğru kavrama yeteneği vermiştir. Bu bakımdan peygamberler son derece akıllı ve zekipeygamberlerin nitelikleri.. ileriyi görebilenpeygamberlerin nitelikleri.. dengeli ve ölçülü kişilerdir. Bu özellikleriyle Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırma görevini başarıyla yapabilmişlerdir

1.2.4. Günah İşlemekten Kaçınmak

· Günah ne demektir?


Günah; Dince suç sayılan iş ve davranışlara denir. Dinimize göre yaptığımız her kötü davranışın bir karşılığı vardır. Dinimizin yapılmasını yasakladığı şeylerin yapılması durumunda günah işlenmiş olur. Yalan söylemekpeygamberlerin nitelikleri.. iftira etmekpeygamberlerin nitelikleri.. hırsızlık yapmakpeygamberlerin nitelikleri.. dedikodu yapmak anne ve babaya saygısızlıkpeygamberlerin nitelikleri.. dinimizce günah sayılan davranışlardandır. Bu söz ve davranışlardan kaçınmamız gerekir. Çünkü bunlar kötüpeygamberlerin nitelikleri.. çirkinpeygamberlerin nitelikleri.. zararlıpeygamberlerin nitelikleri.. Allah'ın hoşnut olmadığı ve Allah katında değer ifade etmeyen davranışlardır. Bu nedenle bu davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

· Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması ne anlama gelir?


Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması; onların gizil açık her türlü günahtan ve peygamberlik onuruyla bağdaşmayan hareketlerden uzak bulunmaları anlamına gelir. Çünkü peygamberlerpeygamberlerin nitelikleri.. Allah'ın korunmasındapeygamberlerin nitelikleri.. günahsız ve tertemiz insanlardır. Allah onları doğuştan peygamber olmalarını dilemiş ve onları bu görev için özel terbiye ederek yetiştirmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: " O peygamberlerpeygamberlerin nitelikleri.. Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği kimselerdir. (Muhammed) Sen de onların gittiği yoldan git." (En'ampeygamberlerin nitelikleri.. 89-90)
Her peygamberpeygamberlerin nitelikleri.. doğumundan ölümüne kadarpeygamberlerin nitelikleri.. Allah tarafından özel bir şekilde korunarakpeygamberlerin nitelikleri.. günaha ve günaha giden yollardan alıkonularak himaye edilirler. Kur'an'da peygamberlerin görevlerini yaparkenpeygamberlerin nitelikleri.. Allah'ın onları koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların her türlü suç ve günah işlemelerinin önüne geçilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsanpeygamberlerin nitelikleri.. onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide 67)


· Peygamberler niçin günah işlemekten kaçınmalıdır?


Peygamberler Allah'ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne olduğunupeygamberlerin nitelikleri.. onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara anlatmaları mümkün olmazpeygamberlerin nitelikleri.. ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi. Allah'tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi. İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.


· Peygamberler günah işlemekten kaçınmasıpeygamberlerin nitelikleri.. getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?

Peygamberlerin görevipeygamberlerin nitelikleri.. kendilerine bildirilen mesajı insanlara ulaştırmakla bitmemiştir. Onlarpeygamberlerin nitelikleri.. Allah'tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemişpeygamberlerin nitelikleri.. onları önce kendi hayatlarında yaşamışlarpeygamberlerin nitelikleri.. sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu konuda insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler her zaman günah işlemekten kaçınanpeygamberlerin nitelikleri.. sağlam kişiliklipeygamberlerin nitelikleri.. yüksek ahlaklı insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değilpeygamberlerin nitelikleri.. kendilerine görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesindepeygamberlerin nitelikleri.. öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu sayede kendilerine verilen elçilik görevini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. (Anlatım: Osman Ay)

1.2.5. Allah'tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmesi ne anlama gelir?
Peygamberin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri; onların kendilerine verimleş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle belirtmiştir: "Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah beni insanlardan korur." (Maide 67)

· Peygamberlerin temel görevi nedir?


Peygamberlerin temel görevipeygamberlerin nitelikleri.. Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmektir. Buna "tebliğ" denir. Peygamberlerin Allah'ın aldıkları mesajları insanlardan gizlemesi düşünülemez. Onların Allah'tan aldıkları mesajları artırma veya eksiltme yetkileri de yoktur. Yine bu emir ve yasakları susarak veya gizleyerek insanlardan uzak tutmazlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Eğer (peygamber bize atfen bazı sözleri uydurmuş olsaydıpeygamberlerin nitelikleri.. elbette onu biz kudretimizle yakalardık…" (Hakka 44-45)

· Peygamberlerin tebliğ görevini yaparken herhangi baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır.

Peygamberler dini tebliğ ederkenpeygamberlerin nitelikleri.. dini esasları açıklamapeygamberlerin nitelikleri.. öğretmepeygamberlerin nitelikleri.. uygulamapeygamberlerin nitelikleri.. öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltmepeygamberlerin nitelikleri.. insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getiriler. Bu görevini yerine getirirken herhangi bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan vazgeçmemişlerdir.

Görüntüleme:3928, Cevaplar:4

Alt 05-01-2010, 20:37 #2

AyrıLıkLarınŞairi

Fenerbahcem

paylasım için tşkler üstadım


Alt 05-01-2010, 23:55 #3

Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu
Okuyan gözlerine sağlık arkadaşım.


Alt 06-01-2010, 02:11 #4

` Aƨᴀᴃı.

Forumun Tiryakisi
Tesekkürler
allah senden razi olsun


Alt 06-01-2010, 13:28 #5

Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu
Alıntı:
ha-dj´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Tesekkürler
allah senden razi olsun
Senden ve cümlemizden razı olsun ALLAH'ım.


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçeneklerpeygamberlerin nitelikleri.. Konusuna Benzer Konular

İyi bir konuşmacının nitelikleri nelerdir?


. Ana dili birikimi · Konusunda geniş birikim · Mantıklı ve pratik düşünebilme · Kendi yeteneklerinin farkında olma · ...

Atatürkçülüğün Nitelikleri...


ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ Atatürkçülük, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, toplum hayatına yön veren gerçekçi ve millî bir sistemdir....

Burçların Nitelikleri


Burçlar ayrıca "nitelikler" denilen gruplara ayrılır. Bu gruplar "öncü", "sabit" ve "değişken" olarak adlandırılır. Her grupta dört burç vardır. Öncü...

Burçların nitelikleri


Burçlar ayrıca "nitelikler" denilen gruplara ayrılır. Bu gruplar "öncü", "sabit" ve "değişken" olarak adlandırılır. Her grupta dört burç vardır. Öncü...

Burçların nitelikleri


Burçlar "nitelikler" denilen gruplara ayrılır. Bu gruplar "öncü", "sabit" ve "değişken" olarak adlandırılır. Her grupta dört burç vardır. Öncü...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 13:06 .