Sponsorlu Bağlantılar:
  Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 24-06-2009, 11:47 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi

Osmanlı topraklarındaki gayrimüslimlerin durumlarını anlayabilmek içinOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi öncelikle Osmanlı’nın onlara uyguladığı politika ve Müslüman halkın gayrimüslimlere bakışını iyi tahlil etmek gerekir. Osmanlı yönetim anlayışı içinde bu unsurların her birine ‘millet’ dendiği gibi oluşturulan sisteme de ‘millet sistemi’ adı verilmiştir. Osmanlı millet sisteminin en temel özelliği; farklı inançlara sahip insanlaraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kendi inançlarının ve hattâ hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkânı tanımasıydı. Dolayısıyla Osmanlı idaresi altındaki her millet başlarındaki patrikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hahambaşı ve metropolitleri ile kendi dinî ve sosyal işlerinde hür ve muhtar bir şekilde yaşamıştır. Bu milletlerOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kendilerine tanınan bütün hak ve hürriyetlereOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ayrıca savaş durumunda düşmanlara karşı korunmalarına karşılık Osmanlı’ya sadece ‘cizye’ vermişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi böylece hem insanlık onurlarıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hem can ve malları emniyete alınmış olarak asırlarca huzur içinde yaşamışlardır.
Millet sistemi özü itibariyle din farkına dayandığı ve her topluluk ibadethaneleri vasıtasıyla kendini yöneterek özerk bir statüde yaşadığı içinOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında münasebetler pek yoğun değildi. Ancak gerek yöneticilerin gerekse halkın İslâm terbiyesinden dolayı Hristiyanlara ve diğer gayrimüslimlere sıcak davranması vesilesiyle toplum içinde ihtidâ (din değiştirerek Müslüman olma) hâdiseleri sıkça görülüyorOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Türkçenin devlet dili olması dolayısıyla pek çok Türkçe kelime Balkan milletlerinin dillerine geçiyorOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hattâ Türk kıyafetlerinin taklidi yaygın olarak görülüyordu. Buna karşılıkOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi millet sisteminin gevşemesindenOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi dolayısıyla imparatorluk düzeninin olağan sürekliliğinin bozulmasından çekinen Osmanlı ulemasıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi HristiyanlarınOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Müslüman kıyafetlerini taklit etmelerini yasaklamak mecburiyetinde kalmıştır.1
Osmanlıların devleti âdil ve hoşgörülü bir şekilde yönetmeleriOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi özü itibariyle Allah’ın Kur’ân’daki emirlerine dayanır: “Allah sizeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun hüküm vermenizi emreder. Allah bununlaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi size ne de güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah Semî ve Basîr’dir (sözlerinizi deOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hükümlerinizi de hakkıyla işitirOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Nisa SuresiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi 58)2
İşteOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ruh dünyaları bu ilâhî terbiyeyle şekillenmiş Osmanlı idarecileri yüzyıllarca; “Etnik yapıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ırk ve dil gözetilmedenOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi adalet bütün insanlar arasında eşit olarak uygulanmalıdır.” prensibini kendilerine rehber edinmiş ve bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. Tabiatıyla bu hususta en büyük kılavuz Peygamber Efendimiz (sas) olmuş ve devlet yöneticileri O’nun (sas) eşsiz ahlâkına uyarak vazifelerini îfâ etmişlerdir. Osmanlılar fethettikleri coğrafyalarda o güne kadar ezilmişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hor görülmüş insanlara geniş hürriyetler tanımışOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi haksız tutumlara son vermişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kısacası halkla kaynaşma yoluna gitmişlerdir.3 Osman BeyOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Bursa’yı abluka altına almak için yaptığı hisarın kumandanı Balabancık’aOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kuşatma öncesinde şu talimatı vermişti (sadeleştirerek): “Reayaya zulüm ve düşmanlık etmeyipOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kalblerini hoş tutup ehl-i İslâm tarafına celbediniz!” 4 İşte bu gibi insanî yaklaşımlar neticesinde ortaya çıkan olumlu hava; daha Osmanlılar gelmedenOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Bizans’tan Osmanlı tarafına sığınmalara vesile olmaktaydı. Bizans yönetiminden kaçarak Osmanlılara sığınanlarOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi uzun süre vergiden muaf tutuldukları gibiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi sonradan verdikleri ‘haraç’ daOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi eskiden Bizans’a ödemek mecburiyetinde oldukları vergiye nispetle azdı. Bizans’ın sarsılmasından sonra Balkan milletleri arasında başlayan anarşiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı hâkimiyeti döneminde ortadan kalktı. Böylece bu imparatorluk kadrosu eşliğinde Balkan Hristiyanları barış ve düzene kavuştular.5

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde Osmanlı millet sistemi
Fatih İstanbul’un fethini takiben RumlarıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ardından da Ermenileri özerk cemaatler hâlinde bir araya getirmişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi başlarına da bizzat kendisi patrik tayin etmiş ve onlara geniş hak ve hürriyetler tanımıştır. Fâtih Sultan Mehmet’in İstanbul’daki kiliselerin bir kısmını ve bütün din mensuplarını ibadet ve geleneklerinde serbest bırakması millet sisteminin en önemli esasını teşkil eder. Büyük âlim ve hukukçu Şeyhülislâm Ebussuud Efendi deOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi din hürriyetini fetvasında özellikle ifade etmiştir. Macar Kralı’nın “Sırbistan’ın her tarafında Katolik kiliseleri tesis edeceğimOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Protestan kiliselerini yıkacağım.” demesine karşılık Fatih’in Sırp Kralı Brankoviç’eOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi “Eğer devletime itaat edersenizOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi her caminin yanında bir kilise inşâ edilecek; buralarda herkes kendi Hâlıkına ibâdet edecek” demesi onu inanç hürriyetine nasıl baktığını gösteren dikkate değer bir misâldir. Bu sözler üzerine Sırp KralıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Hristiyan Macaristan yerine Müslüman Osmanlı Devleti’ne itaat ederekOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bu idare felsefesinin üstünlüğünü takdir etmiştir.6
Sultan Fatih’in Galata Zimmîlerine verdiği ahidnâmeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi beş yüz elli küsür yıl önce farklı din ve millet mensuplarına tanınan Osmanlı hak ve hürriyetlerini gözler önüne sermektedir:

Galata zimmîlerin ahidnâmesidir
(Ebü’l-Feth Sultân Muhammed Hân İstanbul’u feth eyledikde vermiştir. Rumca yazılub üzerine tuğra çekilmiştir.)
“Ben Ulu Pâdişâh ve Ulu Şehinşâh Sultân Muhammed Han bin Sultân Murâd’ım. Yemin ederim kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi yeri göğü yaradan Perverdigâr hakkı içün ve Hazret-i Resulün -Aleyhis-Salâtü ve’s-Selâm- pâkOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi münevver mutahhar ruhu içün ve ye’d-i Mushaf hakkı içün ve yüz yirmi dört bin peygamberler hakkı içünOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi dedem ruhîçün ve babam ruhîçünOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi benim başım içün ve oğlanlarım başîçünOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kılıç hakkiçünOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi şimdiki hâlde Galata’nın halkı ve merdüm-zâdeleri atebe-i ulyâma dostluk içün Babalan Pravizin ve Markizoh Frenku ve tercümanları Nikoroz Baluğu ile kal’a-i mezkûrenin miftâhın gönderüb bana kul olmağa itaat ve inkıyâd göstermişler.
Ben dahi;
1. Kabul eyledim kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kendülerin âyinleri ve erkanları ne veçhile cari ola-gelirseOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi yine ol üslûb üzere âdetlerin ve erkânların yerine getüreler. Ben dahi üzerlerine varub kal’alarını yıkub harâb etmeyem.
2. Buyurdum kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kendülerinin malları ve rızıkları ve mülkleri ve mahzenleri ve bağları ve değirmenleri ve gemileri ve sandalları ve bil-cumle aaaa’ları ve avretleri ve oğlancıkları ve kulları ve cariyeleri kendülerinin ellerinde mukarrer olaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi müte’arız olmayam ve üşendirmeyem.
3. Anlar dahi rençberlik edeler. Gayrı memleketlerim gibi deryadan ve kurudan sefer edelerOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kimesne mâni ve muzahım olmayaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi mu’af ve musellem olalar.
4. Ben dahi üzerlerine haraç vaz’ edemOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi sal be-sal eda edeler gayrılar gibi. Ve ben dahi bunların üzerlerinde nazar-ı şerifim diriğ buyurmayub koruyam gayrı memleketlerim gibi.
5. Ve kiliseleri ellerinde olaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi okuyalar ayinlerince. Amma çan ve nakus salmayalar. Ve kiliselerin alub mescid etmeyem. Bunlar dahi yeni kilise yapmayalar.
6. Ve Ceneviz bâzirgânları deryadan ve kurudan rençberlik edib geleler ve gideler. Gümrüklerin âdet üzere vereler. Anlara kimesne te’addi etmeye.
7. Ve buyurdum kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi yeniçeriliğe oğlan almayam ve bir kafiri rızası olmadan Müslüman etmeyeler ve kendüleri aralarında kimi ihtiyar ederlerse maslahatları içün kethuda nasbedeler.
8. Ve buyurdum kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi evlerine doğanci ve kul konmaya ve kal’a-i mezkûre halkı ve bâzirgânları angaryadan mu’af ve musellem olalar.
Böyle bileler… Alâmet-i şerife i’timad kılalar… Tahrîren:
Fî Evâhir-i Cemâziyel-ûla Sene seb’in ve hamsin ve semâne-mi’ete (857 H./1453 M.)7

FatihOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Bosna’yı fethettiği zaman bölge halkına dinî hürriyet tanımışOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi can ve mal güvenliklerini sağlamıştır. Fatih’in buradaki Lâtin papazlarına gönderdiği bir fermanda bölge halkına tanınan mal ve can güvenliğiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi dinî serbestiyet ve sağlanan hürriyet ortamı açıkça ifade edilmektedir:8
“Ben ki Sultan Mehmed Hânım!
Dünyaya ilân ediyorum kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bu padişah fermanı verilen Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum; hiç kimse ne bu adı geçen insanları ve ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar. Ve bu göçmen durumuna düşen insanlar hür ve emniyet içinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki bütün memleketlere bütünü dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler. Ne padişahlık eşrafındanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ne vezirlerden veya memurlardanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ne hizmetkârlarımdan ve ne de imparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarınaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi mallarına ve kiliselerine saldırmasınOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hor görmesin veya tehliaaae atmasın. Hattâ bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirseOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi onlar da aynı haklara sahiptir.
Bu padişah fermanını ilân ederek buradaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi yerlerin ve göklerin yaratıcısı ve efendisi AllahOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Allah’ın büyük elçisi aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi emrime uyarak bana sâdık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazanların aksini yapmayacaktır. Şöyle bilesiniz.… 29 Mayıs 1463”9

EvetOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Fatih’in bu iki ahidnâmesinde de ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınarakOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi şefkatli ve âdil bir idare kurulması ve bunun uzun asırlar boyunca bîhakkın edâ edilmesi sayesindeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi başta Balkanlar olmak üzere feodal beylerin zulüm ve baskıları sona ermişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi dolayısıyla Osmanlı toplum barışının sağlanması adına da dünyaya benzerine ender rastlanan önemli bir vesika sunulmuştur.

Görüntüleme:1472, Cevaplar:1

Alt 24-06-2009, 11:48 #2

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Millet sisteminin menfî neticeleri olmuş mudur?
Osmanlı’nın bütün bu hoşgörüsüne rağmen gayrimüslim tebaadaki isyan duyguları nasıl ortaya çıkmış ve yüzyıllarca devam eden Osmanlı hâkimiyeti nasıl alt-üst olmuştur? EvvelâOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi 17. yüzyıldan itibaren Batı’nın gerçekleştirdiği coğrafî keşiflere paralel olarak Doğu toplumlarındaki idarî sistemlerde hasarlar baş göstermiş ve bu durumOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı üstünlüğüne dayanan dengeyi bozmuştur. Uzun süren askerlik vazifelerinde çok şehit verildiğinden Osmanlı nüfusta yeterli artışı sağlayamamıştır. Bunun aksine Osmanlı’nın geniş hoşgörüsü vesilesiyle askerlikten muaf tutulan gayrimüslimler hızla nüfuslarını artırmışlardır.
İmparatorluğun Türk tebaasıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi devletin yönetim kademesinde ve Tımar sisteminin bir gereği olarak ağırlıklı olarak tarımda çalışıyordu. Hristiyanlar ise artan nüfusları ile birlikte ticarette gelişmişler ve hızla zenginleşmişlerdi. Dolayısıyla hem ticarî gelişmelerinOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hem de din bağlarının tesiriyleOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Avrupa’yla çok yakın temaslar kurmuşlarOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi oradaki ilmî ve fikrî gelişmeleri yakından takip etmişlerOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi zamanla kilise okulları yerine modern azınlık okulları kurmaya başlamışlardır.
Başta da ifade ettiğimiz gibiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı millet sistemiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi gayrimüslimlerinOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kiliseleri vasıtasıyla yönetilmeleri esasına dayanıyordu. Bilhassa 19. yüzyıldan itibaren ticaretOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi eğitim ve kültürde Hristiyanların başarılı olmasıylaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Kilise dışındaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi yüzü Avrupa’ya dönük tüccarların ve modern mekteplerde okumuş eğitimli kesimin öncülüğündeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi 1789 Fransız İhtilâli’nin de tesiriyle milliyetçilik esasına dayanan fikrî cereyanlar ortaya çıktı. Bunun akabinde 1821 Mora İsyanı misâlinde olduğu gibi kilisenin de bu tür cereyanları desteklemesiyleOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kısa sürede Osmanlı coğrafyası ayrılıkçı isyanlarla çalkalanmaya başladı. İlk isyan Avrupa’ya en yakın Osmanlı toprağı olan Sırbistan’da patlak verdi. ArdındanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi uzaklık sırasına göre YunanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Bulgar ve Arnavut isyanları başgösterdi. Bunu daha sonraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi YanyaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi İşkodraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi SelanikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi KırcaaliOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi SilistreOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Üsküp ve Bosna gibi neredeyse tamamı İslâm-Türk karakteriyle yoğrulmuş topraklarda Müslümanların mârûz kaldığı korkunç katliamlar ve bu coğrafyaların elden çıkışı takip etti.
1876’daOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı toplumunu bütün unsurlarıyla birlikte bir parlamento vasıtasıyla yönetime katmakOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bu vesileyle imparatorluğu tekrar o eski ihtişamına ve birliğine kavuşturmak için Meşrutiyet ilân edildi. Meclis-i Mebusân’ın açılış konuşmasında Sultan 2. Abdülhamid Han’ın da ifade ettiği gibiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı DevletiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi siyasî ve askerî olarakOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi son derece adaletli bir nizam kurmuşOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi ancak yönettiği kavimleri ekonomikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi sosyal ve kültürel bakımdan ana gövdeye yani Müslüman-Türk unsuruna entegre edememiştir.10 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları’yla bu entegrasyon politikası başlatılmış ve her alandaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bütün Osmanlı tebaası “Osmanlı Vatandaşlığı” bağıyla hem fiilenOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hem de hukuken birleştirilmek istenmiştir. AskerlikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi vergiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi eğitim ve idare kadrolarına gayrimüslimler de kabul edilerek Türklerin yükü hafifletilmekOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Hristiyanlarda da bu vesilelerle sadakat duygusu oluşturmak -bilhassa askerlik vazifesinin vatan hizmeti sayılması- hedeflenmiştir. Ancak bütün bu gelişmelerin yaşandığı yıllarda alınan bu tedbirlerOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi daha eğitimli olan Hristiyanların işine yaramıştır. Meselenin başka bir ilginç yönü iseOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi gayrimüslimleri memnun etmeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasına mâni olma adına atılan bütün bu adımlarOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hem Avrupa’yı hem de gayrimüslimleri memnun etmediği gibiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Müslümanların devlet tarafından bir kenara itildikleri duygusuna kapılmalarına ve ciddi tepkiler ortaya koymalarına sebep olmuştur. Bu tepkiler daha 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı bünyesinde ‘Türkçülük’ ve ‘İslâmcılık’ akımlarının gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Neticede çok-dinliOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi çok-uluslu ve çok sayıda farklı kültürün birbirleriyle yan yana yaşadıkları bir toplum yapısına sahip olan Osmanlı Devleti’ndeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi MüslümanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Hristiyan ve Musevi topluluklarOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı millet sistemi’nde barış içinde bir arada yaşayarak kendi dilleriniOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi dinlerini ve kültürel kimliklerini muhafaza ettiler. Ancak Fransız İhtilâli bütün imparatorlukları kasıp kavurduğu gibiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı üzerinde de doğrudan tesir icra etti. Neticede ırka dayalı bir anlayış olan menfî milliyetçilikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi habis bir ur gibi Osmanlı topraklarında da ortaya çıktı. Bundan sonra din esasına dayanan ‘millet sistemi’Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi bağımsız millî devlet talebinde bulunan menfî milliyetçi hareketler karşısında giderek zayıfladı.
Ne yazık kiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı’nın elinin çektirildiği bütün dünya coğrafyasında bugün tam bir kargaşa ve zulüm yaşanmaktadır. Osmanlı’nın âdil ve insan onuruna saygılı idaresi altında varlıklarını devam ettiren gayrimüslim tebaasıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi devletin birtakım sebeplerle son dönemlerinde ortaya çıkan otorite boşluğu ve dış mihrakların tahrikleri neticesinde küllenmiş kin ve düşmanlıkları tekrar gündeme getirerek ülaaai korkunç bunalımlara itti. Neticede koskoca Devlet-i Âliye’nin parçalanmasıylaOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Ortadoğu’dan Balkanlar’aOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Kafkaslar’dan Afrika’ya dünyamız bugün dört bir yanda yaşanan trajedilereOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi haksızlıklaraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi savaşlara ve katliamlara sürüklendi.
Devletler muvazenesindeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Tevhid’in en büyük temsilcisi ve tebliğcisi olan Devlet-i Âliye-i OsmaniyeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi 623 yıllık ömrünün bütün dilimlerinde üzerine düşen vazifeyi her türlü zor şartlara rağmen en mükemmel şekliyle ve asla sarsılmayan bir hüsn-ü niyetle yapmaya gayret etmişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi kendisine teslim edilen bayrağı elinden asla düşürmemişOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi insanlığa mukaddes davayı anlatmaya çalışmışOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi denge ve güven sembolü olarak dünyaya adaletOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi sevgiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi hoşgörü ve insanlık dersleri vermişti. Bu sayede de yüzyıllarca hâkim olduğu coğrafyalarda milletler kardeşlik duyguları içindeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi huzur içinde yaşamışlardı.
Ortadoğu uzmanı Edward Said’in de belirttiği gibi; dünyada köklü ve samimi bir barış ancakOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı millet sistemine benzer bir sisteminOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi zamanın ruhuna ve telâkkilerine uygun bir şekilde tatbik edilmesiyle yerleşecektir.

Kaynaklar
1. ErcanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi YavuzOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar”Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi BelletenOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Cilt LVOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Sayı 212-214 (1991)Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi sh. 371- 391.
2. Suat YıldırımOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meali.
3. İsmail Hakkı UzunçarşılıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Osmanlı TarihiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Cilt 1Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi TTK YayınlarıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi AnkaraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.182.
4. Ahmed RefikOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi OsmanoğullarıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Türk Tarihinin Ana Hatları MüsveddeleriOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Seri IIOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi No 1Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi AnkaraOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.30.
5. Mehmet Fuat KöprülüOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülâhazalar”Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Türk Hukuk ve İktisat Tarihi MecmuasıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi IOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi İstanbul 1939Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.283.
6. Ahmet AkgündüzOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Bilinmeyen OsmanlıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi OSAM YayınlarıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi İstanbul 2000Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.359.
7. Rehber-i Mu’amelâtOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi BendOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi 213 vd.; ZeydanOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Ahkâmu’z-ZimmiyyinOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s. 95.; 130-136; Halil Cin-Ahmed AkgündüzOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Türk Hukuk TarihiOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi c. IIOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.318-19.
8. AkgündüzOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi a.g.e.Osmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi s.358.
9. Bu AhidnâmeOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi (Ferman) Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna-Hersek’in fethi (1463) sonrasinda Miladroz’da yazdırılmıştır. Orijinali Fojnica kentindeki Fransisken Katolik Kilisesindedir.
10. NUTK-i PÂDİŞÂHİOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Sultan II. Abdülhamid Han Han’ın 1876 Tarihinde Meclis-i Mebusân’ı Açış KonuşmasıOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Milli Kütüphane: 1948/A:670


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerOsmanlı Hoşgörüsünün Adı: Millet Sistemi Konusuna Benzer Konular

Osmanlı Devlet'inde Devşirme Sistemi


Osmanlı Devlet'inde Devşirme Sistemi Osmanlı tarihi teşkilatı ve müesseseleri mütalaa edilirken devşirme sistemi ne, acemi oğlanlar ocağı...

Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi


Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi nasildi - Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi hakkinda bilgiler Osmanli...

Osmanlı devletinde hukuk adalet ve yargı sistemi


OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK ADALET VE YARGI SİSTEMİ 1- Osmanlıda Şer’î- Örfî Hukuk Ayrımı İslâm hukuku anayasa idare ve malî hukuk gibi hususlarda...

Osmanlı Hukuk Sistemi


Osmanlı Hukuk Sistemi ...

Osmanlı Taktiği ve Osmanlı Tokadının Hikayesi.


Osmanlı döneminde savaşa gidilirken, ülkede ne kadar deli ya da görünüş bakımından eli-ayağı bozuk, gulyabani tipli insan varsa hepsi toplanır ve...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:00 .