Malatya

#1
Malatya


Malatya
Malatya


Malatya


Malatya

MalatyaMalatya; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında ve Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevirir.
İl topraklarının yüzölçümü 12.313 km2 olup,35 54' ve 39 03' kuzey enlemleri ile 38 45' ve 39 08' doğu boylamları arasında kalmaktadır. Malatya, Sultansuyu ve Sürgü çayı vadileri ile Akdeniz'e, Tohma Vadisi ile İç Anadolu'ya, Fırat Vadisi ile Doğu Anadolu'ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur.

Malatya, Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu arasında yer alan bir ovadır. Ova, kuzeyden güneye doğru hafif bir eğimle uzanır. Arazi denizden uzak ve yüksektir. Bu nedenle de Malatya'nın iklimi serttir. Yazlan sıcak ve kurak; kışları ise, çoğu kez yağışlı ve soğuk olan sert iklimine karşın bölgede yer yer Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu iklim özelliklerini de görmek mümkündür. İklim, değişik özellikler gösteren üç ayrı bölgede incelenebilir. İldeki yüksek platolarda İç Anadolu'nun step iklimi gözlenir. Güney ovasında, Fırat-Dicle nehirleri arasının ılık iklimi ile Suriye Çölü'nün yakıcı sıcaklarının etkisinde özel bir Akdeniz iklimi görülür. Dağlık bölgelerde ise, kışları soğuk olup, her iki bölgenin de etkisinde bulunan bir iklim hüküm sürer. Denizden yüksekliği 900 metre olarak kabul edilen Malatya'da yılın en yağışlı mevsimi ilkbahardır. Yılın 130 -140 günü tamamen güneşli, 50-60 günü kapalı ve güneşli geçer. Geriye kalan günler hep parçalı bulutludur. Isı genellikle -20 ile +40 derece arasında seyreder. 1920 yılından sonra günümüze kadar en düşük sıcaklık -21.1, en yüksek sıcaklı ise +41 derece olarak tespit edilmiştir. Yıllık yağış ortalaması 382.6 mm'dir. Bu iklim şartlarının kayısı yetiştiriciliği için çok elverişli olduğu bilinmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat'tır.

Ekonomik yapı ;
Tarihsel süreç içerisinde "doğunun batısı batının doğusu" olarak tanımlanan Malatya, bu gün için de aynı konumunu sürdürmekte olup sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli merkez, bölgesel bir cazibe merkezi durumundadır. İlin bu gün ulaştığı ekonomik gelişim düzeyinde Malatya’ya ile özdeşleşen kayısı yetiştiriciliğin etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Malatya için ilahi bir lütuf olarak da kabul edilebilecek olan kayısı, özellikle 80'li yıllardaki dışa açık ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir ihraç ürünü haline gelmiş ve ilin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır, sağlamaktadır. Malatya, ekonomik gelişmesinin temelinde Kayısı yetiştiriciliğini önemli yer tutmasına rağmen günümüzde ekonomik kalkınma kaynaklarını çeşitlendirerek daha dengeli bir sektörel yapıya evrilmektedir. 2001 yılından sonra iller bazında milli hesap verileri yayınlanmamaktadır. Yayınlanan en son verilere göre ilde 2001 yılı itibariyle kişi başına düşen GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1417 ABD dolarıdüzeyindedir. İlde 1990 yılı itibariyle kişi başına düşen GSYİH 1744 ABD doları düzeyinde iken 2000 ve 2001 yıllarında ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile kişi başına GSYİH 2001 yılında 1417 ABD dolarına gerilemiştir. Malatya ili kişi başına GSYİH tutarının, ülke ortalamasında tekabül ettiği orana bakılacak olursa, 1990 yılında Türkiye ortalamasının %65,69'una tekabül eden İl kişi başına GSYİH tutarı, 1995 yılında %68,9'a yükselmiş, 2001 yılında ise %66 düzeyinde gerçekleşmiştir. Malatya (ABD $)174418791417Türkiye (ABD $)265527272146Malatya/Türkiye (%)65,6968,9066,03 2001(1987 sabit fiyatları ile) yılı itibari ile ilde yaratılan Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan alınan pay bakımından %27,1 ile sanayi sektörü ilk sırada gelmekte, bunu %24 ile ticaret ve %16,9 ile tarım sektörü izlemektedir. Sanayi sektörünün yarattığı GSYİH içerisinde ise imalat sanayi alt sektörü %25,8 pay almaktadır. Malatya ekonomisinde tarım sektörünün payı görece düşerken tarım dışı sektörün payının arttığı görülmektedir.Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (GSKD) TL Kişi başına Gayri Safi Katma Değer (TL) Bölgesel Kişi başınaGSKD'in ülke ortalamasınayakınsama oranı ( TRB1/TR) %59,1762,96 Kaynak : Tuik Malatya’nın da içinde yer aldığı TRB1 bölgesinde yaratılan kişi başına gayri safi katma değer 2004-2011 yılları arasında mutlak olarak artmakta olup, bölgesel kişi başına GSKD’in ülke ortalamasına yakınsaması 2004 yılında %59,12 iken 2011 yılında %62,96 düzeyine yükselmiştir. DPT tarafından en son 2003 yılında yayınlanan "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması" sonucuna göre Malatya il geneli olarak tüm iller içerisinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 41. sırada yer almıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan “2011 Yılı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na göre ise Malatya 81 il arasında 42. sırada yer almaktadır. 80’li yıllara kadar sanayileşmesi büyük ölçüde kamu yatırımlarına (Sümerbank, Tekel ve Şeker Fabrikaları gibi) bağımlı olan Malatya, daha sonra özel teşebbüs eliyle kalkınma yolunda önemli atılımlar yapmaya başlamıştır. Söz konusu kalkınma hamlesinin altında yatan en önemli neden; Malatya için önemli bir gelir kaynağı olan kayısının il ekonomisine sağladığı parasal kaynak, devletçe verilen yatırım teşviklerinin amacına uygun kullanılması, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri, ulaşım ve iletişim altyapısına dönük yapılan yatırımlar ile ilimizdeki müteşebbis potansiyelidir. Organize Sanayi Bölgeleri: İlimiz Merkezinde 2 adet, Darende ve Akçadağ ilçelerinde birer olmak üzere toplam dört adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Malatya I. Organize San. Bölgesi; 300 hektar arazi üzerine kurulmuştur. Toplam sanayi alanı224 hektar, parsel sayısı 157, firma sayısı ise 147’dir. I. OSB'nin yol, su, elektrik, doğal gaz ve arıtma tesisi gibi altyapısı ve sosyal tesisleri de tamamlanmıştır. II. Organize Sanayi Bölgesi ise 350 hektar arsa üzerine kurulmuş olup, toplam sanayi alanı 300 hektardir. II. Organize Sanayi Bölgesinin parsel sayısı 156, toplam müteşebbis sayısı 152 olup, parsellerin tamamı tahsis edilmiş olup altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. İlimizde I. ve II. OSB'de tahsis edilecek parsel kalmaması ve çok sayıda müteşebbisin yatırım için yer talep etmesi nedeniyle ortaya çıkan parsel talebi nedeniyle 1200 hektarlık tevsi alan I. OSB'ye eklenmiştir. İlk etapta 173 hektarlık alandan üretilen 57 parselin müteşebbislere tahsisine başlanıştır. Bu alanın sanayiye kazandırılmasıyla Malatya'nın 20-30 yıllık sanayi parsel ihtiyacı karşılanmıştır. Darende İlçemizde 47.7 hektarlık alanda Darende Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, parsellerin tahsis çalışmaları sürdürülmektedir. Akçadağ İlçemizde yaklaşık 120 hektar alan üzerinde kurulması planlanan Akçadağ Mermercilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer tespiti yapılmış ve etüt çalışmaları tamamlanmıştır. İmar planı çalışmaları devam etmektedir.

Malatya İlçeleri

Yeşilyurt : Yüzölçümü 568 kilometrekare,(Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) toplam nüfusu 267.365 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 9 kilometre olup ulaşım belediye otobüsü ve özel minibüslerle sağlanmaktadır. Arazinin çoğu dağlıktır. Kuzeyde Malatya, batıda Akçadağ ve Doğanşehir, güneyde Adıyaman ve Çelikhan ile çevrilidir. İlçe Yeşilyurt Belediyesi ve 82 mahalleden oluşmaktadır: Abdulgaffar, Aşağıbağlar, Aşağıköy, Atalar, Atatürk, Bahçebaşı, Bentbaşı, Bindal, Bostanbaşı, Cemal Gürsel, Cevatpaşa, Cumhuriye Örnek, Cumhuriyet, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Çayurköy, Çilesiz, Çukurdere, Dilek, Duranlar, Duruldu, Fatih, Merkez Fatih, Gazi, Gedik, Göktarla, Görgü, Gözene, Gündüzbey, Hamidiye, Hıroğlu, Hocaahmetyesevi, Işıklı, İkizce, İlyas, İnönü, Kadiruşağı, Karahan, Karakavak, Kaynarca, Kendirli, Kırkpınar, Kırlangıç, Kiltepe, Koşu, Koyunoğlu, Kozluk, Kuşdoğan, Kuyulu, Mahmutlu, Melekbaba, Mullakasım, Oluklu, Ortaköy, Öncü, Özal, Özalper, Salkonak, Salköprü, Samanköy, Samanlı, Seyituşağı, Seyran, Su, Suluköy, Sütlüce, Şahnahan, Şeyhbayram, Tecde, Tepeköy, Tohma, Topraktepe, Topsöğüt, Turgut Özal, Üçgöze, Yaka, Yakınca, Yalınkaya, Yavuz Selim, Yeni, Yeşilkaynak ve Zaviye İlçenin mahalleleridir. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Hekimhan : Yüzölçümü 1.844 kilometrekare, toplam nüfusu 22.181 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 85 kilometredir. İlçe merkezine bağlı 64 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. İlçemizde bir belediye bulunmaktadır. İlçenin Malatya ile bağlantısını sağlayan yol asfalt olup, aynı zamanda ''Malatya-Sivas Karayolu'' olarak kullanılmaktadır. İlçenin ulaşımında demir yolu, özellikle yolcu taşımacılığı ve maden cevheri nakliyatı bakımından önemli bir yere sahiptir. Maden cevheri nakliyatı bakımından Hekimhan Garı Türkiye’nin 11. garı durumundadır. Bağlı belde ve köyler şunlardır: Bağyolu , Budaklı, Karşıyaka, Karadere, Taşbaşı, Bahçelievler, Turgut Özal, Fatih Şehit Mehmet Fethi Akyüz, Yeni, Mimarsinan Köprülü Mehmet Paşa, Hasançelebi, Güzelyurt, Girmana, Kurşunlu, Kocaözü Aksütlü, Aşağısazlıca, Akmağara ,Ballıkaya ,Başkavak, Basak, Başkınık ,Bahçedamı, Boğazgören, BeykentÇanakpınar, Çulhalı, Çimenlik Dereköy, Davulk, Deveci, Delihasanyurdu , Dikenli, Dikili, Dumlu, Dursunlu, Güvenç, Güzelyayla, Haydaroğlu, Hacılar, Işıklı, İğdir, Kavacık, Karaköçek, Karapınar Karslılar,Kozdere, Köylü , Mollaibrahim, Salıcık, Sarıkız, Saraylı, Söğüt, Taşoluk, Uğurlu, Yayladamı, Yeşilköy ,Yağca, Yeşilkale, Yeşilpınar, Y.Selimli, Y.Sazlıca Mahallesi. Ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Doğanşehir : Yüzölçümü 1.290 kilometrekare, toplam nüfusu 41.006 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 58 kilometredir. Bağlı belde ve köyler şunlardır: İlçeye bağlı mahalle isimleri şöyledir: Sürgü,Kurucaova,Erkenek,Söğüt,Gövdeli,Polat, Altıntop, Beğre, Bıçakçı, Çavuşlu, Çığlık, Çömlekoba, Dedeyazı, Elmalı, Eskiköy, Fındıkköy, Gövdeli, Günedoğru, Gürobası, Hudutköy, Kadılı, Kapıdere, Karaterzi, Kelhalil, Koçdere, Küçüklü, Örencik, Polat, Polatderesi, Söğüt, Suçah, Şatırobası, Topraktepe, Yolkoru, Yuvalı, Sürgü, Erkenek, Karanlıkdere, Kurucaova, Reşadiye, Savaklı. Ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Yazıhan : İlçenin yüzölçümü 618 km2 km2 olup, toplam nüfusu 15.297 'dır. Malatya’ya uzaklığı 40 kilometredir. İlçenin bucağı olmayıp Merkez olmak üzere bir belediyesi ve 33 mahallesi vardır. Akyazı, Alican, Ambarcık, Bahçelievler, Balaban, Bereketli, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Buzluk, Çavuş, Çivril, Dedekargın, Doğuş, Durucasu, Eğribük, Epreme, Erecek, Fethiye, Gayret, Gövük, Hamidiye, İriağaç, Karaca, Kömüşhan, Mısırdere, Piriçli, Sandıklı, Sinanlı, Sürür, Tahtalı, Tecirli ve Yeni Mahalle ilçenin mahallelerini oluşturmaktadır. İlçeye ulaşım oldukça kolay olup belediye otobüs ve minibüsleri ile sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Pütürge : Yüzölçümü 1.181 kilometrekare, toplam nüfusu 17.986 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 73 kilometredir. Denizden yüksekliği 1.250 metredir. Bağlı Bucak ve Mahalleler: Aktarla, Alhan, Aliçeri, Arınlı, Arıtoprak, Arslankent, Ağalar, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Başmezra, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Büyüköz, Deredüzü, Erdemler, Ersele (Düvenlik), Esencik, Esenlik, Gökçeli, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Hatip, Karakaya, Karşıyaka, Kavaklıdere, Kayadere, Korucak, Kozluk, Koçköy, Köklükaya, Körme, Köylü, Meşedibi, Nohutlu, Ormaniçi, Pazarcık, Poskıran (Kökpınar), Sahilköy, Sorguçlu, Söğütlü, Tatlıcak, Taşbaşı, Taşmış, Taştepe, Tekederesi, Teluşağı, Tepehan, Tosunlu, Ulutaş, Uzunkoru, Uzuntaş, Yamaç, Yandere, Yazıca, Yediyol, Yeşildere, Çamlıdere, Çayköy, Çengelli, Çığırlı, Çukuroymağı, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Üçyaka İlçeye ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Arapgir : Yüzölçümü 964 kilometrekare, toplam nüfusu 11.041 (TÜİK), Malatya’ya uzaklığı 120 kilometredir. Bağlı Mahalleler : Aktaş, Boğazlı, Budak, Çaybaşı, Çiğnir, Çimen, Düzce, Eynir, Gözeli, Günyüzü, Kayakesen, Koru, Onar, Ormansırtı, Selamlı, Suceyin, Sugeçti, Sağıluşağı, Tarhan, Taşdibek, Yaylacık, Yeşilyayla (Kızılca), Yukarıyabanlı, Taşdelen, Alıçlı, Bacalı, Bostancık, Çakırsu, Deregezen, Karaca (Eskiarapgir), Eşikli, Gebeli, Kaynak, Kazanç, Kılıçlı, Konducak, Pirali, Sinikli, Sipahiuşağı, Ulaçlı, Yazılı, Aşağı Çörenge, Aşağı Ulupınar, Aşağı Yenice, Berenge, Cömertli, Çobanlı, Göz, Hocaali, Hezenek, Çarşı, Mehmet Akif, Osmanpaşa, Serge, Sekisu, Şıhlar, Yeni Mahalle, Yukarı Yenice, Yukarı Ulupınar ve Yukarı Çörenge Mahallesi olmak üzer 63 mahallesi bulunmaktadır. Ulaşım belediye otobüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Arguvan : Yüzölçümü 1037 kilometrekare, toplam nüfusu 9.038 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 64 kilometredir. İlçenin Yoncalı olmak üzere bir beldesi, merkez olmak üzere, bir belediyesi, 46 köyü, 4 mahallesi ve 73 mezrası vardır. Bağlı Bucak ve Mahelleler : Akören, Armutlu, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Bahçeli, Bozan, Bozburun, Çavuşköy, Çayırlı, Çevreli, Doydum, Ermişli, Eymir, Gümüşlü, Güngören, Güveçli, İçmece, İsaköy, Karababa, Karahöyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yamaç, Çiftlik, Yazıbaşı, Yeniköy, Yenisu, Yukarısülmenli, Yürektaşı, Çobandere, Yoncalı, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kurutaş, Çakmak, Yeni Mahalle, Bahçelievler, Dolaylı Tepebağ Mahelleleri. Ulaşım belediye otobüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Doğanyol : İlçenin yüzölçümü 233 kilometrekare olup, Malatya’ya uzaklığı 91 kilometredir. Nüfusu 4.720'tür (TÜİK). İlçenin 1 belediyesiyle 16 Mahalle, 26 mezrası bulunmaktadır. Bağlı bucak ve köyler şunlardır: Akbent, Behramlı, Burçköy, Damlı, Gevheruşağı, Gökcek, Gümüşsu, Koldere, Konutay, Mezra, Poyraz, Ulutaş, Yalınca, Yeşilköy. Ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Darende : Yüzölçümü 1.363 kilometrekare, toplam nüfüsu 28.978 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 112 kilometredir. Kuzeyinde Kuluncak, kuzeybatısında Gürün (Sivas), batısında Elbistan (K.Maraş), güneyinde Akçadağ ve doğusunda Hekimhan bulunmaktadır. Rakımı 950-2150 metre arasında değişen ilçenin Ayvalı, Ağılbaşı, Aşağı Ulupmar, Balaban, Ilıca, Yenice ve ilçe merkezi olmak üzere 7 belediye, 43 köy ve 15 mezrası vardır. Bağlı Mahalleler: İlçede Ayvalı, Ağılbaşı, Aşağıulupınar, Balaban, Ilıca, Yenice, Ağılyazı, Akbaba, Başdirek, Çukurkaya, Gaziköy, Yavuzlar, Güllüce, Güdül, Günerli, Günpınar, Irmaklı, Karabacak, Akçatoprak, Kavak, Kölükler, Kurudere, Kuzpınar, Karaoğuz, Şuğul, Yarımca, Yazıköy, Yeniköy, Akçatoprak, Barındır, Başkaya, Çaybaşı, Çınar, Gökçeören, Hisarcık, Karabayır, Medişeyh, Kerimli, Mollauşağı, Sendere, Ozan, Uzunhasan, Yeşiltas, Yukarıulupınar, Baytarbağı, Beybağı, Gökyar, H.Sıragoz, H.Şeyhli, Hacıderviş, Heyiketeği, İbrahimpaşa, Kaldırım, Kılıçbağı, Mehmetpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Sayfiye, Sungur ve Zaviye Mahalleleri bulunmaktadır. Ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Akçadağ : İlçenin yüzölçümü 1.193 km2, Malatya’ya uzaklığı 37 kilometredir.Toplam nüfusu 32.260 (TÜİK) . İlçenin Kürecik ve Levent olmak üzere 2 bucağı, merkez Ören ve Yukarı Kozluca olmak üzere 3 belediyesiyle 72 köyü, 9 mahallesi ve 169 mezrası vardır Bağlı belde ve köyler şunlardır: Aliçeri, Altınlı, Aksaray, Aşağıörükçü, Bayramuşağı, Bölüklü, Büyükçimis, Bahri (eski ismi Çatyol), Dedeköy, Derinboğaz, Develi, Doğanlar, Dümüklü, Esenli, Gülpınar, Güzyurdu, Fatih, Hançerli, Ilıcak, İkinciler, Kadı İbrahim, Karamağara, Karanlıkdere, Karapınar, Keklikpınar, Keller, Kömekavak, Mihmanlı, Muratlı, Ören, Pınarlıgeçit, Resuluşağı, Sarıhacı, Şıhlar, Yağmurlu, Yalınbudak, Yalınkaya, Yalımlı, Yukarıörükçü, Kürecik, Kepez, Aksüt, Bekiruşağı, Çakılpınar, Çevirme, Darıca, Demirciler, Duruluova, Dutlu, Düvencik, Gürkaynak, Harapuşağı, Kalıyalı, Kasımuşağı, Ortaköy, Taşveler, Tataruşağı, Yenipınar, Yukarı Kozluca, Levent, Bağköy, Büyükköy, Çatalbahçe, Çobanuşağı, Doğantepe, Esenbey, Kayadibi, Kolköy, Kozalak, Kurtuşağı, Küçükkürne, Mezraköy, Sakalı Uzun ve Taşolar. Ulaşımı oldukça kolay olup hem belediye hem de özel halk minibüsleri hizmet vermektedir. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Kale : Yüzölçümü 192 kilometrekare, toplam nüfusu 5.975 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 35 kilometredir. İlçe Malatya'ya 43 km. uzaklıktadır. İlçenin bucağı yoktur. Merkez olmak üzere 1 belediyesi, 28 mahallesi vardır. Bağlı belde ve köyler şunlardır: Bağlı Mahalleler: Akça, Akuşağı, Bent, Çanakçı, Erdemli, Gülenköy, İkizpınar, Karaağaç, Kıyıcak, Kozluk, Karahüseyin, Kale, Salkımlı, Sarıot, Tepebaşı, Uyanık, Uzunhüseyin, Yenidamlar, Darıpınar, Soğukpınar, Bağlıca, Düztarla, Mahmutdursun, Kumluyazı, Üçdeğirmen, Abuşoğlu, Dedeköy, Güneyce. İlçemiz Elazığ karayolu üzerinde olup ulaşım oldukça kolay sağlanmaktadır. Elazığ'a giden araçlar ve Kale ilçe belediyesine ait minibüslerle sağlanmaktadır. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Battalgazi : Yüzölçümü 213 kilometrekare,(Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) toplam nüfusu 297.8061 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 9 kilometredir. Ulaşım oldukça kolay olup belediye otobüs ve özel minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. (Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) Bağlı belde ve köyler şunlardır: Adagören, Ağılyazı, Boran, Çolakoğlu , Hasırcılar, Hatunsuyu, Kemerköprü, Kuluşağı, Şişman, Toygar, Yarımcahan, Meydancık, Kadıçayır ve Alişan. KAYNAK: T.C. Malatya Valiliği adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.
Kuluncak : Yüzölçümü 681 kilometrekare, toplam nüfusu 8.885 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 110 kilometredir. Bağlı köy ve mahaleler: Alvar, Aşağı Selimli, Bahçelievler, Başören, Bıyıkboğazı, Bicir, Boğaziçi, Çayköy, Ciritbelen, Çörmü, Göğebakan, İlisuluk, İstiklal, İsmetpaşa, Karabük, Karaçayır, Karıncalık, Karlık, Kaynarca, Kızılhisar, Kızılmağara, Konaktepe, Kömüklü, Ortapınar, Sofular, Sultanlı, Temüklü, İlçeye ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır.İlginizi Çekebilir
 • Malatya...
  Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi ...

 • malatya bedduaları...
  ARDI GELESİCE YETİŞİP YETMEYESİCELİ VURUCU VURASICA KULUNCUNA YANGI DÜŞE YÜZÜNE İT YAPIŞA ...

 • Malatya...
  Binlerce yıllık tarihi eserleri ve eşsiz doğal güzellikleri sunan turizm kenti... Kayısı, tekstil ağı...

 • 44 - Malatya...
  MALATYA TARİH Malatya çevresinin çok...

 • MALATYA'DA çatışma !!!...
  malatyada jandarmalar tarafından durdurulan bir minübüsten indirilen yolcuLar (teröristler) kalaşnikofLa ...

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 22:46 .