Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 02-08-2008, 19:47 #41

Başκeитiи Mełeği

//iki düNya...
iki duwaR...

iki kafes...
iki kadeR...
varsayaLım ki iki iNsaN....


biri rüzqar oLsuN
öteki yaprak....

seNce rüzqar mı yapraqi çok sewer...
yoksa yaprak mı rüzqarı...?


rüzqar ki yapraqı qittiqi her yere qötürür...
yaprak ki rüzqara kaNatLarıNı acaR....
eLLeriNi uzatıR...

RüzqarIn esiNtisiNdeN midir
yoksa
yapraqıN hafifLiqiNdeN midir biLiNmez....
ama bir a$ktır ki yapraqı rüzqardaN ,
rüzqarı yapraktaN ayıramıyoR.....


seNce haNqisi daha çok sewiyoR....?ismi Lasım diqiL....

Alt 02-08-2008, 19:48 #42

Başκeитiи Mełeği

//


Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..
kaLemi kırık bir $airiN ,
$izofreN mısraLarıNdayım beN....


MeLeNKoLi

Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..
DeLiRmi$ $aiR


" O KAZADAN KURTULAN OLMADI "

Alt 02-08-2008, 19:48 #43

Başκeитiи Mełeği

//


DöNüp duruyoruM zamaNda...
a$kıN bakire bir tadı var içimde...

sessiz, ıLık , düzeNsiz ve korkak biRazda....

HawadaN sudaN bahsetme zamaNı beLki bu qüN...
KeNdimdeN kowduqum beNLerdeN biriNi qörüyor oLsamda yaNımda,
aLdırma uNutmadım seNi....
içimde haLa sadece saNa, sırf saNa taNıyacaqım bir ayrıcaLık var....
yüreqiM aCıyor....
eskideNki qibi deriNdeN dokuNamıyorum ....dokuNmuyoruM....
ÇüNkü her dokuNduqumda kaNayaN bir haL aLıyor erLLeriM....
dur diyorum , sus yazma....
bu acı keLimeLerede buLa$masıN.....
seNsizLiqiN içimdeki kaLp aqrısı yazdıqım her $iirde tümör oLup kaLmasıN.......

Artık kaNamak istemiyoruM....
AkmıyoruM zaMaNa , öLmüyorum hiç,
öLdürmüyoruM kimseyi.........
YiNede fiyakaLı yaLNızLıkLar qöLqemde daNs edior....
yiNe de hep yarım yamaLak besteLeriM....
yiNe de bir hayaLet her qece ewiMin içiNde doLa$ıyor.......
ayak sesLeriNden taNıorum seNi........

Bu qece bitsiN istiyoruM bazı $eyLer.....
haNi umutsuzca yürüdüqüM kaLdırımLarda ,
sabah kaLktıqımda qüNe$ doqsuN istioruM.......
MewsiMLerdeN yaz ya;
sewiLmek istiyorum bu acemi $æir yaNımLa........
Kadere bıçak çekip
cebiNdeki umutLarı qasp etmekte qeLmiyor diqiL haNi akLıma.......


söyLeNecek bi$iy yok....
biLiosuN i$te........
qörüyorsuN haLimi........
sabah uyaNdıqımda iLk i$im ,
perdeLeri açıp dı$arıya bakmak oLacak bu yüzdeN...........

Alt 02-08-2008, 19:49 #44

Başκeитiи Mełeği

//


meLeNkoLi çok zor bi$iy eqer qec oLmadıysa çıkart içiNdeN.........
bazeN ta$ıması aqır qeLio......

bazeN ayak üstü atı$tırıp qideceksiN deriNLik boğup qidio.....
haNi caN yüceL dio ya ;


" Cok ait oLmadaN yasayacaksiN.
Hem her aN avucLariNdaN kayip qidecekmi$ qibi,
Hem de hep seNiN kaLacakmi$ qibi hayat.
ILi$ik ya$ayacaksiN.
UcuNdaN tutarak... "


i$te öyLe ....
Ama artık wakit qecse,
yaNi meLenkoLiye qirdiyseN,
AN ve aN atakLarıNı ya$ıosaN ,
kurcaLıosaN oNu , buNu bütüN düNyayı....
yapacak bi$iy yok....
ho$ qeLdiN dostum............... Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..

Alt 02-08-2008, 19:51 #45

Başκeитiи Mełeği

//


KaLk ve sıyrıL karabasaN sarho$u rüyaLarıNdaN........
o $arkıNıN qöLqesiNde uNuttuquM qözya$LarıMı aLmaya qidiyoruz..........

Mewsime terk eyLeNememi$, zaruri , iNatcı ,koyu ,ümitsiz...

i$te adıNa seNLe ba$Ladıqım her dua böyLe nihayetLenior....
sewda bu diLe koLay, her fiLmiN soNu mutLu bitmior....
SiL ba$taN ya$ıyorum tekrar tekrar...........
Sarıp sarmaLıyorum bu eski hüzüNLerimi.....
Tekrar tekrar takas ediyorum umuLmadık bi dirençle.....

Git desem qitmezLer ki biLirim.....
Sew dedim de Ne oLdu sanki ??
( sewmediLer) .....

Bakamam bu yüzdeN bu hicraN yarası a$k hatıraLarıma...
müsadeNizLe;
Gözya$Larımı aLmaya ,
saksıma yeni fiLizLeNmi$ o çiçeqe su vermeye qidiyoruM.............

Her çiLe bir aceLem,her iLmek bir yoruLu$um,her renk seçimi gizLi sırLarımı açıqa vuru$um....
we her hüdaweNdiLer sANa , a$kıNa bir tıLsım oLmaya qeLdiLer.......

Notaları karıştırdım yine.
Ezbere kayıtLarım cızırtıLardaN faka basıyor......
SobeLeNeN de seN ,ebe de seN oLuNca,
sakLı bahçeLerde çiçekLeri ezeNLeriN ayak izLeri tabaNımda kaLıyor.....

ANNe qör kaNayaN yaNLarımı.....
Emdiqim sütüN heLaLdir duaLarıNda biLirim.....
OLmuyor acıLarım hep seNde vücut buLuor.....
ANNeNiN kaderi kızadır biLirim.....
ANNe qözya$Larımı çaLdıLar...........
ANNe bu sefer ki acı ba$ka tam kaLbimiN ortasıNdaN qeLior.....
DuyorsuN deqiL mi beNi?
$iirLerim hicab hicab fıskiye oLdu yürüdüqüN tarLaLarda.....
We seN ;
Hadi sahNeye buyuR!!!!
Ben söyleyeyim ,seN tamamla keLimeLeriMi....
Bir kere oLsuN tıkama kuLakLarıNı oLur mu…?
DELİ KIZ TÜRKÜ SÖYLÜYOR

Alt 02-08-2008, 19:52 #46

Başκeитiи Mełeği

//


düN qeLdi....
NicediR qözLerim yoLda , umudu keLepceLer qibi içimde haps ettiqim o qecikmi$ mektubuN,
düN uLa$tı eLime.....
Okudukça satır satır, beNdeN ne kadaR nefret ettiqiNi qördüm....
Biter dedim , bu siyah beyaz sahneLer.....,
hiç bir yaLnızLık yemiNLerimiN ardıNda teskiN etmedi qördüqüm haLüsinasyoNLaRı
ta$ımaya yetmedi sırtıma yasLaNaN bu yabaNcı ayrıLık.........

AqLamı$sıN.....
Bembeyaz kaqıttaki pusLu LekeLer, qözLeriNdeki damLaLarıN eN keskiN imaresi....
AqLadıkça daha da beLirqiN aNLıyorum ki;
seNiNde qeL qitLeriN var,
qitmekLe kaLmak arası o iNcecik çizqide dü$memek içiN caN çeki$iyorsuN....
NefretiN var biLioruM baNa,
Bi o kadaR da a$kLa kapLı, ihtirasLa çörekLeNmi$ keLimeLeriN var bir baNa yoLda$,
bir baNa sewdaLı.....
DüN okudum seNi.....
SatıR satıR ezberLedim bu qizLi özLemLeriNi,
qeL desem hiç dü$üNmedeN ko$u$LarıNı.....
İçiNdeki sewdayı söküp atmak içiN haNqi çare , çözüM;
haNqi iNsaN yoL oLur die caN çeki$tiqiNi aNLadım soNra....
ÇıqLıksız ya$ayamıyorsuN artık dimi?
SeNiNde sözcükLeriN komada....
Bu acıNıN dudakLarıNda yama oLu$uyLa,
sessiz çıqLıkLar atıyorsuN oNa, buNa , $uNa, herkese....
BaNa biLe.....

Oysa Ne qidiLecek bir yoL,
Ne ediLecek dua kaLdı saNa daiR......
Koca biR yaNqiNiN ortasıNda,
İki uzak kö$ede bir ba$ıNa yaNdık, bittik, küL oLduk i$te.....
YaNqıNı çıkaraN da bizdik, yaNqıNda yaNaNda.....

$iMdi bu mektupLa bir ba$ıNayım....
Cewapsız kaLıcak keLimeLeriN, susacaqıM.....
(Bu siteye yazdıqıM $u üç kuru$ cüMLemi biLe biLmeyeceksiN.....)
Oysa yaNa yakıLa aqLamı$ım sabaha kadar....
Kör oLmu$ qözLerim seNiN o imkaNsız a$kıNdaN....
SaNa qizLi qizLi eseRkeN ispiyoNcu yüreqiM beNi ihbar etmi$ sabıkaLı mewsimLere,
qörmemi$im, biLmemi$iM....
Ama a$ıqım,
SeN biLmeseNde a$ka, a$kıma , we saNa taNıqım.....
We a$ktaN saNıqım.....
BeN ki LaNetLeNmi$ Kasırqa kawmiNiN tek varisi,RÜZGARIM......!!!!
LaL oLsuN artık diLLeriM.....
Ne oLur ,
SUSTURUN BENİ.....
KoNu$uRsam bir yuvayı daqıtacaqıM.......!!!!
Suç oNuNLa beNim,
Konu$uRsam qüNahı oLmayaN bi kadıNı yıkacaqım.......!!!!!

Alt 02-08-2008, 19:53 #47

Başκeитiи Mełeği

//


Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm
Sende tattım yemişlerin cümlesini
Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin.
Desem ki
İnan bana sevgilim inan
Evimde şenliksin bahçemde bahar
Ve soframda en eski şarap
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgarla nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi farkedemezsen
Rüzgarların nehirlerin kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme müsterih ol
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum

Alt 02-08-2008, 19:53 #48

Başκeитiи Mełeği

//


Günahıma bir suç daha ekLedim.....
Bu qüN de sewmeye dewam ettim seNi ...!

YaqmuRuN sesiNi diNLedim...
ÇoqaLdıqı yeRdeN qeLi$iNi....
Hızımı aLamadım,
Ko$tum bu a$k içiN duaLaR ettim....
SoNra kapıLarı asLa kiLitLeNemeyeN bi ew adresi aRadım...
bir qüN döNecektiN baNa , biLiyordum....
O yüzdeN qeceLeri hep ayı$ıqıyLa dostLuk kuRdum....
i$te böyLe a$kLa baqLaNdım bu kör umuda....
i$te böyLe kara sapLı bir mızrak oLup ,
beLLeqimde yaNkı buLdu ,
seNLi kopuk dü$Ler.....

Ka$ımda eLimiN qöLqesi ,
A$ktaN zoNkLayaN yerLerimi diNLiyoruM....
DAHA SANA KAÇ YIL EKLEDİM BİLMİYORUM !!!

BeN seNi oLmadıqıN aNda sewdim....
Şimdi rüyadaN uyaNmı$ım yiNe oLmamı$sıN ....
Ne fark edeR ki ,
Hadi seN de uyaN !!
Bak qüNLük oLaqaN i$LeRiNe.....
YiNe beNi bo$ weR....
YiNe çüRüyecek ,yok oLacak yaNımı dü$üNme...
EwweL zamaN iLe kaLbur samaN arasıNda sıkı$mı$
DeLirmi$ bir $airim die beN,
Git enqizisyoN mahkemesiNde yarqıLa tüm $airLeri.....
HepsiNi ayNı aNda ate$e weR duRma...!!
Bu koca $ehir,
öyLe feNa haLde yaNık $aiR koksuN ki,
BeN yiNe de bu qüNahLa yoqruLayım....
DüN , bu qüN we her qüN ;
Hep saNa tutsak, hep seNiN a$kıNda kaLayım......

Alt 02-08-2008, 19:55 #49

Başκeитiи Mełeği

//


"İ$te böyLe Rafo...
ANLat dediN, aNLattım.

Bu qece aRtık soN demi$tim keNdime.
ARtık o kuLübe qitmeyeceqim....
OLmadı Rafo, yine qeLdim.
NasıL ki biR qoLdeN ReTRieweR (*),
oNu terk edeN sahibiNi bırakmaz,
kokusuNu aLdıqı heR yeRde pe$iNdeN ko$aR duRur,
beN de öyLe oLdum i$te Rafo....
StefaN beNi istemediqi haLde,
biR ba$ka kadıN içiN beNi teRk edip qittiqi haLde
beN oNu bi tüRLü bıRakamadıM....
kafaMdaN dü$üNcemDeN atamadıM

Alt 02-08-2008, 19:56 #50

Başκeитiи Mełeği

//


bu qece aqLamak yok....
yaqmuru da hayaL etme....
hewesLe bekLediqiN bir fiLm de oLmasıN........
zambak zehirLi biR çiçek diye sakıN dı$Lama oNu.....
sacLarıNıN arasıNda yoLuNu kaybetmi$ uquR böceqiNi de üzme....
katiLim i$te.....
seNiN sewdaLarıNı öLdürüyorum bu yasakLarıMLa.....
MeLeNKoLik hırÇıN bi deNiz oLmaktaN çık arTıK.....
uNuttuquN o beste vaRdı ya;
iyi ki uNutmu$suN....
içiNde yiNe taNıdık qöLqeLer hayaLet bi süwaRi qibi doLa$acaktı.....
yazma artık, yeteR .....
ba$kaLarı hayraN die dizeLere asma keNdiNi....
YeteR artıK cüMLeLeriN qizLi özNesi;
yazdıqıN her $iir ta$ oLup ba$ıNa yaqıyoR.....
yeteR aRTık öLme...........
at qitsiN....
uNut bitsiN...
süR atıNı qecip qitsiN.....
hep kaNdırıyorLar seNi diqiL mi?
seNiN suçuN i$te....
uyu$turucu qibi kaNıN da doLa$aN bu yoksuNLuk ....
bu her dem yaNa yakıLa ayNaLardaN kaçı$LarıN
bak NasıLda de$ifre etti seNi.....

NeRde kaLmı$tık..?
Bu qece aqLamak yok....
KiLitLe qöz kapaKLarıNı....
sus...
sakıN aqLama.....

Alt 02-08-2008, 19:57 #51

Başκeитiи Mełeği

//


’tükürüp kurtulmak isterken
düştüğü yeri çukurlaştırdı
çocuk yanını hapsedip
arkasına bakmadan
siyah perdenin arkasına gizlendi
kimsesiz ruhu’’


Tek Sorun Gençliğim mi ? Yoksa omuzlarıma bırakıp kendini çukura hapseden
çocukluğum/mu ?
ya/da siyah perdenin arkasına gizlenen
ruhum/mu ?


Susma konuş
Saklanma aynaya diğer yüzüm ya/da kal orda
Korkak yanımsın sen
Bana bırakılan cesurluk
Asıyorum gözleri/mi gözlerine
Gidiyorum gölgeler peşim/de….

Alt 02-08-2008, 20:02 #52

Başκeитiи Mełeği

//


Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
Sadece kim olduğun değil, sen olduğun için ve seninle
beraberken kim olduğumu, benliğimi anladığım için.
Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
Sadece kendine yaptıkların için değil,
bana kattığın güzellikler için.
Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
İçimdeki çocuğu, saklı kalmış ben'i yeryüzüne
çıkardığın ve sana ihtiyacım olduğu her an tüm
duyarlılığınla yanı başımda olduğun için.
Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
Elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman,
üzüntülerimi alıp, onların yerine şimdiye kadar
hiç kimsenin başaramadığı o sıcaklığı, o içtenlik
ışığını bana duyurmayı başardığın için.
Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
Hayatımı kutsal bir sevgi tapınağına çevirdiğin
ve her günümü yaşam şenliğine, unutulmayan
şiirlere dönüştürdüğün için.
Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..SENİ SEVİYORUM !
Çünkü, sen, şimdiye kadar hiç başaramadığım şeyleri,
kendimle dost ve barışık olmayı ve hiç bir zaman
tadamadığım kadar mutlu olmamı sağlıyorsun.
ve bütün bunları yalnızca sözlerinle, dokunuşunla
yada işaretle değil, kendin olmakla yapıyorsun.

Alt 02-08-2008, 20:03 #53

Başκeитiи Mełeği

//


SENI SEVIYORUM. ÇÜNKÜ;

Seni seviyorum,

çünkü her sabah kalktigimda bir günü daha seninle geçirecek olmanin mutlulugunu yasatiyorsun bana. Ben güne seninle basliyorum ve her gün hayati yeniden kesfediyorum.

Seni seviyorum,
çünkü gökkusaginin her tonunu gölgede birakan en parlak renksin sen. Hersey senin rengini tasiyor ve benim için ancak o zaman anlamli oluyor.

Seni seviyorum,
çünkü soguk günlerde içimi isitan meltemsin. Sicak günlerde ise ferahlik veren kuzey rüzgari. Iliklerime isleyerek esiyorsun.

Seni seviyorum,
çünkü herseyde sen varsin. Nasil olmayacaksin ki? Sanki sen dogdugumdan beri içimdeydin. Yüregimin en derin kösesindeydin. Sanki ortaya çikmak için beni bekliyordun. Ve ben orada oldugunu fark edince hakettigin yere çikardim seni.

Seni seviyorum,
çünkü hep benimlesin. Seni görmem için yüzüme bakmam gerekmiyor. Gözümü kapatsam ordasin. Gördügüm her yüz aslinda sensin.

Seni seviyorum,
çünkü gözlerinin içindeki binlerce yildiz, gecenin karanligini delip geçiyor. Sen bana bakarken ben kendimi yildizlara bakiyor gibi hissediyorum. O yildizlarin parlakliginda kaybediyorum kendimi. Gözlerim kamasiyor ama sikayetçi degilim aydinligindan. Günes dogmasa, yildizlar kaybolmasa diyorum, ama biliyorum ki günesim de sen olacaksin gecenin sonunda. Bu kez daha parlak, daha aydinlik çikacaksin karsima.

Seni seviyorum,
çünkü saçlarin ellerimin arasinda kayip giderken , dünyadaki cenneti bulmus gibi hissediyorum kendimi. Cennetin sahibi sensin ve biliyorum ki sadece izin verdiklerin girebilir o cennete. Ben o cennette kalmaya kararliyim.

Seni seviyorum,
çünkü her gülümseyisin içime yeniden yasama sevinci dolduruyor. Her gülümseyisin, karamsarligi yikiyor, umutsuzlugu parçaliyor. Bir çiçek bahçesine çeviriyor çorak dünyayi.

Çiçek dedim ya, bir çiçek adi verseydim sana papatya olurdun. Açisiyla dünyaya, insanlara baharin geldigini müjdeleyen papatya. Iddiasiz ama güzel. Güzel ama kibirsiz.

Seni seviyorum,
çünkü seni sevmeyi, sana dokunmayi, seni dinlemeyi, sana bakmayi, seni koklamayi, seninle paylasmayi seviyorum.
Seninle birlikte insana dair ne varsa onlari da seviyorum.
Seni sevdigimi anlatmaya çalisirken ne kadar çaresiz oldugumu da görüyorum. Her sözcükten sonra durup tekrar tekrar düsünüyorum, seni yeterince anlatabildim mi diye.

Biliyorum ki yetmeyecek, bu kadar sözcükten sonra bile sana sevgimi anlatamamis olacagim.
Sözcüklerin bittigi yerde gözlerime bak.
Onlar bu sevgiyi çok daha iyi anlatacaktir sana

Sen" ile "sensizligin" arasindaki kirmizi cizgideyim..

Alt 02-08-2008, 20:05 #54

Başκeитiи Mełeği

//


Biz Beraber Öleceğiz....

Biz Beraber Öleceğiz.
Sen Bilsen De ,Bilmesen De
Göz Bebeklerimde Kalacaksın
Bir De Kalbimde.
İster İstemez Götüreceğim Seni.
Bozuk Yollara Aldırmadan.
Zaman Çabuk Geçer Bilirsin
Gel Şimdiden Tut Ellerimi.
Hiç Pişman Olmayacaksın İnan.
Gönlüm Serilecek Ayaklarına.
Taşları Bile Hissetmeyeceksin.
Hadi Gel,Durma Aşk Seni Çağırıyor
Beni Kul Etmiş Senin Yoluna
Yüreğimin Acısını Vereceğim Ellerine
Bir Can Borcum Vardı Yaratana.
Bilse Almazdı, Çift Gideceğim Yanına
Saklayacağım Seni Hep Göğsümde
Artık Faydası Yok Direnmenin
Nasılsa Geleceksin Bırak
Biz Beraber Öleceğiz.
Bunu Sen De İsteyeceksin

Alt 02-08-2008, 20:06 #55

Başκeитiи Mełeği

//


Harika**Müsait Mi Yüreğin***

Gözbebeklerinde kendim yerine başkasını gördüğüm insan; yalan söylerken bile nasıl bu kadar masum durabiliyordun?Oysa ki sarılırken sana, başka bir tenin soğuk kokusunu varmış bedeninde. Bilmiyordum...İçten içe ağladığım onca gecenin hesabını nasıl verebilirsin ki. Söyle; en fazla kaç intiharıma sebep olabilirsin? Yüreğimin sancılarını nasıl yok edebilirsin?..Bu gece başka bir başka ölüm gecesi daha? Bu kez gem vurmadan geldim acılarıma... Senin yüreğin uçurum ve ben hiç korkmadan cesurca ölmeye razıyım kollarında...Kahretsin. Sana son bir defa daha sarılmak için o soğuk kokuyu duymaya bile razı olmak ne kadar acı...Korkularımı ve heyecanlarımı bir yana koyup, yanıma sadece her zaman hasret olduğum yüzünü alıp gidiyorum bu gece ölüme....
Peki bir geceliğine müsait mi yüreğin?


Sadece ölüp son bir kez gideceğim...

Alt 02-08-2008, 20:06 #56

Başκeитiи Mełeği

//


Diyelim Ki*...............................

Diyelim ki balıkmışım ben, sen de bir balıkçı..
İkimiz de biliriz, sineğe bile kıyamazsın.
Öyle boş oltayı atarsın denize.
Bilirsin salak olmadığımı,
Ama aşık olduğumu bilmezsin.
Ben sana inat yakalanırım.
Şaşırırsın, nereden çıktı bu diye..
İstediğin balık değil ki,
Oturmak iskelede..
Mecbur çekersin yukarıya,
Acı çekiyorum ne de olsa.
Dedim ya kıyamazsın,
Uzanırım avuçlarına,
Bilirim senin yanında yaşayamayacağımı,
Sen de bilirsin,
Öldürmeye kıyamazsın.
Bakarsın avuçlarındaki aptal balığa,
Ben de sana,
Sonra beni kurtarmayı seçersin,
Ben avuçlarında ölmeyi seçmiştim oysa...
Bırakırsın denize,
Yüzünde kahraman gülümseme,
Hayat kurtardın ya biraz önce,
Sessizce boğulurken mavilerde.
Son kez bakarım iskeleye,
İskeledeki aptal balıkçıya,
Sen de kurtardığın balığına

Alt 02-08-2008, 20:08 #57

Başκeитiи Mełeği

//


Dur demelerim fayda etmeyecek bu kez
bu kez dinlemeyeceksin gideceksin
senden tek istediğim
hani olur da aklına gelirsem eğer
gülümsemen
yüzünde gülümseme olarak kalmak istiyorum
gitme demeler yetmeyecek biliyorum
desem de gideceksin
yalvarsam da gelmezsin
senden istediğim şarkımız çalarsa ,
işitirsen bir yerlerde; durup dinlemen öylece dinlemen
ve sadece geçirdiğimiz güzel günleri düşünmen
bu gidişin gidiş değil
bu bakışın hayır değil
bu öpüşün mevsimi değil
bu bilmeler faydamı sanki
avutmuyor hiçbir şey artık sende anla
dindirmiyor yaramı
susturmuyor beni
durdurmuyor hiç
belki gözyaşı dökmüyorum ama
içimdeki haylaz durmuyor
daha hızlı çarpar oldu
daha bir özler oldu seni
gitme demeyeceğim
desem de gideceksin
atsam kendimi
düştüğüm zifiri karanlıktır sadece
tutsam ellerini çatlamış derilerdir
öpsem dudaklarını yitip de gidişlerimizdir
baksam gözlerine donuk iki renktir
bitti işte son çırpınışlarımızdı belki
yenik düştük zamana
bizde yenildik aşka

Alt 02-08-2008, 20:08 #58

Başκeитiи Mełeği

//


Kapatma gözlerini;
Ki, ışık vursun yüzüme! ..

Kapatma gözlerini;
Kesilmesin aydınlığım...
Kirpiklerinin gölgesiyle oynayayım;
bazen elime, bazen koluma,
bazen de kucağıma düşürerek! ..
Kapatma gözlerini;
Ki, korkmayayım! ..

Kapatma gözlerini;
Çünkü sen kapattıkça gözlerini, ben gökyüzünü göremiyorum...
Ve ışık dökülmüyor başıma;
Korkuyorum...

Ve her korktuğumda, yüreğine yaslayıp kulağımı;
Adımı dinliyorum!..

Parmak uçlarımın ve avuçlarımın dokunuşunu hissettin mi, geçende?..
Sildim ya hani, dört bir yönüme attığım çiziklerin hepsini...
Şimdi ben;
Zamandan da bîhaber...
Bilmiyorum, ne zamandır burdayım!..

Kapatma gözlerini;
Karanlıkta kalmayayım!..
Kapatma gözlerini;
Kesilmesin ışığım!..

Alt 02-08-2008, 20:09 #59

Başκeитiи Mełeği

//


ölümü de çok görmezsen...


Sana ayrılık ne tatlı,ne hoş desem
Sensizliğe hasret bir sessizlik hakim burada şimdi
Seni sevmenin verdiği acı bile yetiyor seni bir daha sevmeye
Sensiz gecen her anımı hasretine ekledikçe
İnan ayrılık o kadar tatlı,o kadar hoş ki
Sen olsaydın,belki bu kadar guzel olmazdı hayat.
Yanımda olsan sevemezdim seni bu kadar
Ama sen yoksun...
Ve hayat o kadar tatlı ki sensiz
Hayat sensiz cok sessiz...


Ama...
Seni sensiz sevmek bile yetiyor bana.
Hiç gelme,seni görmeyeyim.
Hıh...İnanmayacaksın belkide ama
Ben zaten seni görmeden sevdim.
Belkide bu yuzden seni görmek istemeyişim.
Bu yuzden belkide sana olan hasretim.
Bırak gelme sakın,görmeyeyim seni hiç.
Görmeden sevdi desinler,deli desinler bana.
Ama bilemez,anlayamaz seni seviyorum demeyen dudaklar.
Kavrayamaz hiç görmeden sevmeyenler ben gibi
Güler geçer deli der bana aşkına deli olmayanlar

Sakın aldanma sen söylenenlere
Ayrılayım deme bir yere sakın
Hele bana hiç gelme ,görmeyeyim seni ben
Sana olan ayrılığım öyle tatlı,öyle hoş ki
Çünkü seni görmeden sevdim ben
Ve görmeyecegim hiç belki de
Bir gün gelecek evleneceksin
Kıskandıgım ama ayrılığını sevdiğim bir hayatın olacak
Ve çocukların...
Her görüşümde onları bir hançer saplanacak belkide
Ve seni her göremeyişimde bir sızı kaplayacak içimi ama
Yine de istemem.
Görmeyeyim seni ben
Ben seni görmeden sevdim
Ve sensizlik inan o kadar tatlı,o kadar hoş ki
Görmek mi ?
Belki ölümden sonra
Belki...
Eger ölümü de cok görmessen bana.
Belki...

Alt 02-08-2008, 20:10 #60

Başκeитiи Mełeği

//


DeRTLiYiM >>>>>>>

Ne zaman sevdiysem terk edildim hep
Aldatıldım ben bir ömür boyu
Aşklara güvenim kalmadı artık
Kaderine sitem bir isyandır bu

Kime yar dediysem aldıda gitti
Kime dost dediysem vurduda gitti
Kime açtıysam ben bu kalbimi
Geriye vermedi aldıda gitti

Önceden doluydu benim bu kalbim
Baksana sen şimdi kim kim kaldı
Aşkların yerini dostların yerini
Bir sigara birde içkiler aldı

__________________

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 03:40 .