Aşk Dünyamız DumanaLtı
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 01-03-2011, 00:34 #1

Fuchs

La vita é bélla.

Aşk Dünyamız DumanaLtıYitirdiğim hér$éydé

KazandIğIm bir$éy var ;

KazandIğIm hér$éydé biRaz yitirdikLérim ..

bu yüzdén ,

biriLeri IsInIp dururkén

Dinméz ü$üméLérim .Benzer Konular

A??k_Cafer Bunu beğendi.
Görüntüleme:20170, Cevaplar:715

İlginizi Çekebilir >
Alt 01-03-2011, 20:13 #2

Fuchs

La vita é bélla.


ÇoğunLuğun yaptığı doğru oLmayabiLir .

Sénin gözüné güzéL görünén ;

GüzéL oLmayabiLir .

bunLara itiraz édiyorsan ,

Nédén ,

HâLén ,

Daha aynı çémbérin étrafını turLuyorsun ? ..

Nédén ,

Hép ,

Ké$kéLérin çok ? ..


ÖzgürLük diyé bir $éy yok .

Adı güzéL görünüyor ;

ÖzgürLük ..

ama

Yok öyLé bir $éy ..

Dünya üzérindé hiç kimsé yok ,

bir , Sén varsın ..

aL , sana özgürLük ,

Néréyé kadar ..

KibirLi oLmanın ba$Langıç basamakLarı oLabiLir ,

Çok dikkat étméLi insan .

Kimsénin kimséyé tahammüLü kaLmadığı bir garip demokrasi aLtında éziLén ,

Dünya içiné yérLé$mi$ kapitaList sistémin a$ıLadığı ték dozLuk özgürLük iğnési ,

SürékLi bi muhtaçLık ,

ZararLı bir madde oLsa gérék ha ! .

Acaba

bu çark içérisindéki hangi di$Linin arasında éziLiyorsun

da

Farkında déğiLsin .. .

ÖyLé bir zéytinyağı üsLubuyLa ok$uyorLar ki gururunu ,

DoLup doLup ta$ıyor .. .

bédénindén farkLıLık akıyor ,

Sanıyorsun ,

AsLında akan $éy bir kir üzérindén ,

Téninin rénginé bürünmü$tür béLki dé ..

Sén , $imdi bir avuç toprak aL éLiné dé ,

bédéniné sürüvér ..

bir témizLik oLsun ;

Kéndindén …


bunLarı , Sana démédim .

Démi$ buLundum , bana . .

ama

Kéndimé déğiL . .
üⓣⓞⓟⓘⓚ ve A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:14 #3

Fuchs

La vita é bélla.


GécéLér , böyLé imLasız cümLéLérin göLgésindé sabaha uLa$sın istémédim ..

SabahLar , böyLé upuzun bir yaLnızLığın finaLi dé oLsun istémédim ..

YaLnızLığımın éğri / büğrü çizgiLérindén bir öykü oLu$ur zannédiyordum ,

bir yoL sana gidér sanıyordum bu çizgiLérdén ,

Gitmiyormu$ ;

Affét béni . ..
TheAhmet ve A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:14 #4

Coders

Aktif Üye


Ellerine saqlık qsel paylasım..
Fuchs Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:16 #5

Fuchs

La vita é bélla.


Ondan kaLan koSkocaman bir bo$Luktu $imdi .

DoLduruLmaya çaLı$ıLdıkça dérinLé$én ,

SağırLa$tıran séssizLik iLé gidéRék içindé büyüyén

bir yanardağ indifası ,

Için için patLamaya hazır békLéyén bir bo$Luk .

Dü$Lér , ömRünü doLdurmu$ ,

Dü$Lér ; göçébé kaLmı$ ,

Yérsiz / yurtsuz bir ba$ına .

SözLér küSmü$ ,

Kör bIçak bo$Lukta , vériLmi$ sözLéri LiméLéyén .

diL sağIr / diL kör / diL umarsIz bir suskunLukta ,

koSkocaman bir bo$Luğun içindé

bir daha konu$mamak üzéRé susar

Kéndi kéndini kanatIncaya kadar .

YüRék ; iSyanInI yitiréLi çok oLmu$ , diLsizLiğiné ayak uydurur .

YüRék ; suSkun ,

Yürékté açıLmı$ birkéz yâRé ,

yâRéyé , né$tér vuruLdukça kaNar séssizcé

Içiné içiné akaR ; yâRé çaRésiz ,

ÇarésizLiğiyLé uyaR yüRéğé .

SusarLar hép birLikté .

Nabzı atmIyor oLmaLı ;

Sustuysa yüRék ,

Sağır oLduysa diL ,

diLsiz oLduySa kanayan yâRe .

YüRék sağIr oLmaLı ,

YâréLér paRé paRé édiyorSa

vé SusuyorSa umarsIzca .

bu sağIr édén séssizLiktén géLén göçébé dü$Lér kiMin o zaman ,

mütémadiyén kar$ısına çıkan ? .

Kar$ısına çIktIkça ;

Onu ; uzun sürécék oLan bir séssizLiğin içiné diri diri gömén .

Ondan kaLan bir yanardağ indifası ;

SuskunLuğuyLa içindé séssizcé patLayan .

VériLmi$ sözLér $imdi gidéRék süzüLüp géLén ,

VériLmi$ sözLér $imdi yaNan até$ içindé közLénén ,

VériLmi$ sözLér $imdi koRa dönüpté

Yüréği hiç onuLmayacak bir gidi$é sürükLéyén ,

VeriLmi$ sözLér $imdi gidén ,

Gittikçé , yüRéği sağIrLa$tIrIp,

DiLé " Sus "u öğrétmi$ oLan.

bu sağIr édén séssizLiktén géLén sözLér kiMin o zaMan

DurmaksIzIn kuLağIna FısıLdanan ? .

FısıLdandIkça ;

Onu daha uzun sürécék oLan bir sağırLığın içiné canLı canLı térkédén .

Ondan kaLan küSmü$ sözLér $imdi gizLi gizLi konu$an ,

SéssizLiğiyLé sağIr édén .

Küsmü$ sözLér $imdi yüréğin énfaktIna déğén ,

Küsmü$ sözLér $imdi kanattIğI kadar kanatan ,

Küsmü$ sözLér $imdi hançérLénén ,

Küsmü$ sözLér $imdi hançérLéndikçé yüréği LiméLéyip

Hiç iyiLé$éméyécék bir gidi$é zorLayan ,

Küsmü$ sözLér $imdi gidén ,

Gittikçé diLi sağırLa$tırıp ,

Yüréğe " sus " u öğrétmi$ oLan .

bu sağIr édén séssizLiktén géLén suskunLuk kimin o zaman

Döné döné cama vuRan ,

Cana vuRan , téndé hayat buLan .

Hayat buLdukça ,

Onu , daha uzun süRécék oLan bir âmâLığın içindé bıRakan .

Ondan kaLan sararmI$ résimLér

$imdi için için ağLayan ,

Gözya$LarIyLa âmâLa$tıran .

SararmI$ résimLér $imdi

Gözbébéğindé buğuLanan ,

SararmI$ résimLér $imdi

GözbébékLérindé yağmur oLup akan ,

SararmI$ résimLér $imdi

ParmakLarının arasında bir méndiL gibi saLınan,

SararmI$ résimLér $imdi

SaLındıkça , ucundan yakıLmak üzéré békLéyén ,

SararmI$ résimLér $imdi

Ucundan aLév aLdıkça

Hiç dévası oLmayan bir gidi$i aLévLéndirén ,

Gidi$i aLévLéndirdikçé ,

GözLéri ; göréméz édip ,

Yüréğé " sus " u öğrétmi$ oLan .

bu sağIr édén séssizLiktén géLén göçébé dokunu$Lar kimin o zaman

mütémadiyén yüréği tam orta yérindén vuRan ,

Vurdukça , durmu$ bir nabzı attıranOnu daha uzun sürécék oLan bir yaLnızLığın içindé suskunLuğa mâhkum édén .

Ondan kaLan bir avuç dü$ $imdi ,

Ömrünü doLdurmu$ yérsiz / yurtsuz bir ba$ına,

SözLér küSmü$ , sévéndé yoktur artık vériLmi$ sözLéri ,

" Sus " u öğrétmi$ oLanLa ya$amaktan ba$ka hér$éy géréksizdir artık .

bu sağır édén séssizLiktén géLén göçébé dü$Lér kimin o zaman

mütémadiyen kar$ısına çıkan .

Kar$ısına çıktıkça ;

Onu ; uzun sürécék oLan bir séssizLiğin içiné diri diri gömén .

Göçébé dü$Lér yüréğé " sus " u öğrétirLér.
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:18 #6

Fuchs

La vita é bélla.


Gérékli / Géréksiz hér séstén , dérin bir ağıt yaratılacağına inananlar ;

Gündé yédi vakit - yoklukla - sévişir .

Bunu bilmék için séssiz bir délilik gérékir
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:22 #7

Fuchs

La vita é bélla.


güneş yıllardır yükselmiyor arş-ı semamda...lambalar yanmış ne fayda,gönlüm karanlıkta..!!
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:23 #8

Fuchs

La vita é bélla.


Çocuksu ruhlara kaptırdım kendimi. Bilmem kaç serüvenlik bir dizi! Kaç bölüm oynandı ki?

"Yine de, hayatımı anlatmaya yetmezdi.. Kaç sezonluk filmler gördüm ben!
Hiçbiri de sevdayı anlatmaya yetmedi, yetemedi !


Daha devam eder senaryolar yazılmaya.. Hepsinin sonu aynıdır!
Klasik Türk filmi ..

Alt 01-03-2011, 20:27 #9

Fuchs

La vita é bélla.


Hayalin kadar lézzétli olamadı hiç bir şéhrin tutkusu . ..

Gözlérin cénnét kadar güzélkén ;

Sén İstanbul kadar alıngan ,

Ankara kadar tutsak olduğum . ..
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 20:33 #10

Fuchs

La vita é bélla.


Aklın ve bilimin rehberliğinin bittiği yerdeyim şimdi
Rehberini arıyorsun yalnızlığında
Sigara mı, içki mi, esrar mı?
Konuşmak mı, susmak mı?
Düşünmek mi, koyverip gitmek mi kendini?

İçimde acı, içimde kin
İçimde ince ince çürüten bir sızı
Düşünmek kar etmiyor
Aklınla çözemiyorsun
Bekleyemiyorsun.
Zaman denilen ilaç
Aşırı dozdan götürür mü insanı?
Karanlığa şiirler yazıyorum karanlıkta
Aç gözlerini
Veya bir mum ışığı
Veya Edison'un elektriği
Işığın çözeceği bir karanlık değil bu
Karanlığa şiirler yazıyor, karanlığın esiri
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 01-03-2011, 22:48 #11

SummerPrincess

Aktif Üye


emeğine sağlık

Alt 01-03-2011, 23:45 #12

Fuchs

La vita é bélla.


sagolasin.)
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:15 #13

Fuchs

La vita é bélla.


Mâni oluyor halimi takrire hicâbım
Üzme,yetişir..Üzme firâkınla harabım
Mahvoldu sükûnum,beni terk eyledi hâbım
Üzme,yetişir..Üzme firâkınla harabım
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:16 #14

Fuchs

La vita é bélla.


Derdime dermanım mey olsaydı her gece içerdim
ama bazı dertler vardır ki
içmeye mey bulamazsın!

Tek dileğim ile başlarsın ya her dilek dileyişte
işte bu kadar aldatıcıyım kendime
gerçek şu ki;
benim çok fazla dileğim var..
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:17 #15

Fuchs

La vita é bélla.


Belki, belki toprak üstündeki bir katman gibi unutuş
çoğaltır bitkileri ve (ola ki) besler hayatı
ormanın karanlık humusu gibi.

Belki, belki koşar gelir insan bir demirci gibi
ocağa, demirin demirle olan savaşına,
kör kentlerine dalmaksızın kömürün,
bakıp duran gözlerini kapamadan düşer belki
uçurumlara, sulara, minerallere, felaketlere.
Belki, fakat benim öğünüm başkadır; benim besinim başka
gözlerim kemirmeye geldi unutuşu:
Dudaklarım açılır her zamana, ve her zaman,
yalnızca bir parçası değildi ellerimde aşınan.

Bu yüzden konuşacağım senle
çekmek istemediğim acılar hakkında,
zorlayacağım yeniden seni yaşamaya
yangın yaraları arasında,
bir garda yolculukta gibi barınmak için değil,
toprağa alınla vurmak için değil
ya da doldurmak için yüreklerimizi suyla,
fakat bilerek ilerlemek için, aklığı paklığı fethetmek için
her zaman anlamlı kararlarla,
sevinç için katılığın bir şart olması için,
böylelikle yenilmez olacağımız için.
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:18 #16

Fuchs

La vita é bélla.


Şimdi benden gidersen
Başka yüzlerde ararım seni.
Avuturum kendimi başka gözlerin inançsızlığında
Ertelerim varlığımı yarınlara.
Yarınları olmayan yollara saparım
Adın düşer dudaklarıma
Yaz gecelerine asarım kendimi.
Vurulum kendimde ölüm bile bana ağlamaz...
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:18 #17

Fuchs

La vita é bélla.


Uykum uzaklaşıyor bedenimden..
Gözlerimin su yolları taştı..
Göz yaşlarımla söndürüyorum yokluğunun ateşini
Ellerini tutmak aşk hırsızlığına giriyor
Yasak ama ; Sarıl bana !
Buna gerçekten ihtiyacım var..
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:19 #18

Fuchs

La vita é bélla.


Ve ben..
Kirli bir melek
Suçsuz bir günahkar
Kurbansız
Katil gibiydim...
Başka bir bedende hayat bulan,
İstesede suçluluk duygusu taşımayan...
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:19 #19

Fuchs

La vita é bélla.


Dünümü yargıladım bugünümde,
Şimdi, zavallı yarınlarımda sallanıyorum.
Yarınlarım desen kaçışların öyküsünde,
Sevmelerime kaza süsü vererek yaşıyorum.
Küstahlığım diz boyu,
İç seslerimden uzak bir ben,
Ve yokluğundan uzak bir sürü psikopatça düşünce...
Hiçbir intihar kabul edemez geçmişimi,
Geleceğim yeni intiharları doğurmaya gebe...
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Alt 02-03-2011, 00:20 #20

Fuchs

La vita é bélla.


Geçmişimizden alıntılar yaparak yüklemeye kalkışma kendini!
Gözyaşlarım asılı kaldı, göz kapaklarımın mülteci kampında,
Esareti kendimde yaşıyorum.
Şimdi varlığını tekrar giyerek çık karşıma.
Puslu bir gecenin sabahında, haklı şiirlerime meze ol ki
İkindi vakti, kefensiz satırlara gömebileyim seni.
A??k_Cafer Bunu beğendi.

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 02:06 .